Pogoji nakupa

Splošni pogodbeni pogoji
Obvestilo o zasebnosti
Splošni pogodbeni pogoji
Preambula in odtis: Podatki ponudnika storitev (prodajalca, podjetja)

Dobrodošli na našem spletnem mestu. Zahvaljujemo se vam, da ste nas izbrali za nakup. Vaše zaupanje v nas je zelo cenjeno.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi splošnimi pogoji, uporabo spletnega mesta, določenimi izdelki, postopkom nakupa ali če se želite z nami pogovoriti o svojih individualnih potrebah, se obrnite na naše osebje na spodaj navedene kontaktne podatke!

Ime podjetja: Weisson Kft.

Sedež: Madžarska 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštni naslov: Madžarska 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registracijski organ: Környéki Törvényszék Budapest

Registrska številka podjetja: 13-09-193431

Davčna številka: 14585445-2-13, številka DDV EU: HU145885445

Zastopnik: Rozina Rita Székely

E-naslov: info@sportlampa.com

Spletna stran: http://sportlampa.si

Številka bančnega računa: 11600006-00000000-32039933 (za plačilo v HUF)

Številka IBAN: BE85967165874006 (za plačilo v EUR)

Podatki ponudnika storitev gostovanja

Ime podjetja: UNAS Online Kft.

Sedež podjetja: Madžarska 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktni podatki: unas@unas.hu

Spletna stran: unas.hu

Obseg in sprejem Splošnih pogojev, ustreznih zakonskih določb

Obseg in sprejem splošnih pogojev

Vsebino pogodbe, ki jo sklenemo med nami, poleg določb obligacijskih predpisov določajo ti Splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Skladno s tem ti Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti vas in nas, pogoje za sklenitev pogodbe, roke izpolnitve, dobavne in plačilne pogoje, pravila o odgovornosti in pogoje za uveljavljanje odstopnih pravic.
Tehnične informacije, potrebne za uporabo spletnega mesta, ki niso vsebovane v teh splošnih pogojih, so na voljo prek dodatnih informacij, ki so na voljo na spletnem mestu.
Pred oddajo naročila ste se dolžni seznaniti z določili teh splošnih pogojev.

Jezik in oblika pogodbe

Jezik pogodb, sklenjenih po teh splošnih pogojih, je slovenščina.

Pogodbe, sklenjene po teh splošnih pogojih, se ne štejejo za pisne pogodbe in jih prodajalec ne hrani v arhivu.

Ustrezni zakoni

To pogodbo (GTC) urejajo madžarski zakoni in predpisi v skladu z direktivami EU, vključno z, vendar ne omejeno na naslednje:

 • Zakon CLV 1997 o varstvu potrošnikov
 • Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih v zvezi z elektronskim poslovanjem in storitvami informacijske družbe
 • Zakon V iz leta 2013 o madžarskem civilnem zakoniku
 • Uredba Vlade 151/2003 (IX.22.) o obvezni garanciji za trajno blago
 • Uredba Vlade 45/2014 (II.26.) o podrobnejših pravilih za pogodbe med potrošniki in podjetji
 • Odlok 19/2014. (IV.29.) ministra za narodno gospodarstvo o postopkovnih pravilih za upravljanje garancijskih zahtevkov za trajno blago, prodano po pogodbah med potrošniki in podjetji
 • Zakon LXXVI iz leta 1999 o avtorski pravici
 • Zakon CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi obveščanja
 • UREDBA (EU) 2018/302 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. februarja 2018 o boju proti neupravičenemu geografskemu blokiranju in drugim oblikam diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu in o spremembi uredb 2006/ 2004/ES in (EU) 2017/2394 ter Direktiva 2009/22/ES
 • UREDBA (EU) 2016/679 PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Uredbe 95/46/ES (Splošno Uredba o varstvu podatkov)
 • Uredba Vlade 373/2021 (VI. 30.) o modalitetah sklepanja pogodb o nakupu blaga, zagotavljanju digitalnih vsebin in digitalnih storitev med potrošniki in podjetji

Klavzula o ločitvi, kodeks ravnanja

Če je del splošnih pogojev pravno nepopoln ali neveljaven, ostali deli pogodbe ostanejo veljavni in se namesto neveljavnega ali nepravilnega dela uporabijo ustrezni zakoni.

Prodajalec nima kodeksa ravnanja v skladu z zakonom, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse do potrošnikov.

Cene in fakturiranje

Cene

Cene so navedene v EUR z vključenim DDV.

Stopnja DDV v Sloveniji: 22 %.

Prodajalec lahko občasno spremeni cene iz komercialnih razlogov. Takšne spremembe cen ne veljajo za že sklenjene pogodbe. Če je prodajalec navedel napačno ceno in je bilo naročilo za zadevni izdelek prejeto, vendar pogodbeni stranki še nista sklenili pogodbe, bo prodajalec postopal v skladu s poglavjem »Postopki v primeru napačne cene«.

Postopki v primeru napačne cene

Za očitno nepravilno ceno se šteje naslednje:

 • Cena 0 EUR
 • Cena, zmanjšana za popust, če je popust naveden napačno (npr. izdelek s ceno 100 EUR, na katerega se prizna 20 % popust, je prikazan kot cena 30 EUR).

Če je cena napačno navedena, prodajalec ponudi možnost nakupa zadevnega izdelka po dejanski ceni, kupec pa se lahko ob upoštevanju teh podatkov odloči, ali bo naročil zadevni izdelek po tej dejanski ceni ali naročilo brez naročila preklical. to ima škodljive pravne posledice.

Elektronsko fakturiranje

Naše podjetje uporablja elektronsko izdajanje računov v skladu s 175. členom zakona CXXVII iz leta 2007. (Madžarska) S sprejetjem teh pogojev in določil se strinjate z uporabo elektronskega izdajanja računov.

Upravljanje pritožb in pravna sredstva

Potrošnik lahko uveljavlja garancijski zahtevek za blago ali reklamira ravnanje, delovanje ali opustitev prodajalca na naslednje kontaktne podatke in načine:

• Pisno prek spletne strani: https://www.sportlampa.si/
• Pisno na elektronski naslov: info@sportlampa.com
• Pisno po pošti: Madžarska, 2241 Sülysáp, Tápió u.
• Osebno ustno na telefonsko številko: +36204603647

Potrošnik lahko podjetju ustno ali pisno izrazi zaskrbljenost glede ravnanja, aktivnosti ali opustitve podjetja ali katere koli osebe, ki deluje v imenu ali v interesu podjetja in je neposredno povezana z distribucijo ali prodajo blaga potrošnikom.
Družba je dolžna nemudoma raziskati ustne pritožbe in po potrebi sprejeti popravne ukrepe. Če se potrošnik z obravnavanjem pritožbe ne strinja ali takojšnja preiskava pritožbe ni mogoča, je podjetje dolžno nemudoma evidentirati pritožbo in odgovor nanjo. V primeru osebne ustne pritožbe mora podjetje potrošniku na kraju samem posredovati kopijo pritožbe. Za reklamacije po telefonu ali drugi elektronski komunikacijski storitvi mora podjetje v roku 30 dni potrošniku poslati vsebinski odgovor s pojasnilom v skladu z zahtevami za odgovarjanje na pisne reklamacije. V nasprotnem primeru mora družba na pisne pritožbe odgovoriti na naslednji način.
Podjetje mora, razen če ni z neposredno veljavnim pravnim aktom Evropske unije drugače določeno, podati vsebinski in preverljivi odgovor ter sprejeti ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnika o tem v tridesetih dneh od prejema pisne pritožbe. V primeru zavrnitve reklamacije mora podjetje pisno obvestiti potrošnika preko organa ali organa za alternativno reševanje sporov, ki lahko uvede postopek glede na naravo reklamacije. Te informacije morajo vključevati tudi lokacijo, telefonske in internetne kontaktne podatke ter poštni naslov pristojnega organa ali organa za alternativno reševanje sporov, ki ustreza kraju prebivališča ali prebivališča potrošnika. Podatki morajo navajati tudi, ali je podjetje podalo splošno izjavo o predložitvi odločitve organa za alternativno reševanje sporov.
Če potrošniškega spora med prodajalcem in potrošnikom ni mogoče rešiti med pogajanji, so potrošniku na voljo naslednja pravna sredstva:

Postopki varstva potrošnikov

Pritožbe lahko podate organom za varstvo potrošnikov. Če potrošnik ugotovi kršitev potrošniških pravic, ima pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov, pristojnem po njegovem prebivališču. Po obravnavi pritožbe organ odloči, ali bo izvedel postopek varstva potrošnikov. Primarne naloge varstva potrošnikov opravljajo državne in okrožne oblasti, pristojne za kraj prebivališča potrošnika. Na Madžarskem te naloge opravljajo državne in okrožne vlade, seznam teh organov pa je na voljo tukaj: https://kormanyhivatalok.hu/

V vaši državi se lahko obrnete na naslednji organ za varstvo potrošnikov:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.mg.gov.si

Postopek pred arbitražnim svetom

Če zavrnemo vašo pritožbo potrošnika, se imate pravico obrniti na pristojni organ v kraju vašega stalnega prebivališča ali na arbitražno komisijo, ki ste jo navedli v vlogi. Predpogoj za začetek postopka pri arbitraži je, da potrošnik poskuša spor rešiti neposredno z zadevnim podjetjem.
Če potrošnik ne zahteva osebnega zaslišanja, bo razsodišče zaslišanje izvedlo preko spleta, brez osebne prisotnosti, in preko elektronske naprave, ki omogoča hkraten avdio in video prenos (v nadaljevanju: spletna obravnava).
Družba je dolžna sodelovati v arbitražnem postopku, v okviru katerega smo dolžni pravočasno posredovati svoj odgovor na zahtevo arbitraže. Z izjemo uporabe Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES , je družba na ustni obravnavi upravičena skleniti poravnavo in je dolžna zagotoviti udeležbo osebe. Zastopnik družbe, pooblaščen za sklenitev poravnave, se mora udeležiti spletne obravnave prek spleta. Če potrošnik zahteva osebno zaslišanje, se mora pooblaščeni predstavnik podjetja udeležiti vsaj spletnega zaslišanja.
Dodatne informacije o arbitražnih odborih najdete tukaj:

Evropski center za reševanje sporov

Naslov:Tomsiceva ulica 6. Ljubljana, 1000
Spletna stran:http://www.ecdr.si/
E-naslov:info@ecdr.si
Telefonska številka: +386 (0) 8 205 65 90

Društvo mediatorjev Slovenije

Naslov:Poljanski nasip 2. Ljubljana, 1000

Spletna stran:https://www.slo-med.si/
E-naslov:drustvo.mediatorjevslo@siol.net
Telefonska številka: +386 31 591 744

Platforma za spletno reševanje sporov

Evropska komisija je odprla spletno mesto, na katerem se lahko potrošniki registrirajo in tako rešijo spore glede spletnega nakupovanja tako, da oddajo vlogo in se tako izognejo sodnim postopkom. Na ta način lahko potrošniki uveljavljajo svoje pravice, ne da bi npr. B. mu je to preprečila razdalja.
Če se želite pritožiti glede izdelka ali storitve, ki ste jo kupili prek spleta, in ne želite nujno iti na sodišče, lahko uporabite spletno reševanje sporov.
Na portalu lahko s trgovcem, zoper katerega ste vložili pritožbo, skupaj izberete organ za reševanje sporov, na katerega se želite obrniti za obravnavo pritožbe.
Platformo za spletno reševanje sporov najdete tukaj: Spletno reševanje sporov | Evropska komisija (europa.eu)

Nepotrošniški arbitražni postopki

Po Zakonu o varstvu potrošnikov se šteje, da pravna oseba, cerkvena pravna oseba, stanovanjska skupnost ali skupno stanovanje, ki deluje izven svoje samostojne poklicne dejavnosti in gospodarske dejavnosti, kupuje, naroča, prejema, uporablja ali zahteva blago ali prejemnike. biti potrošnik za arbitražni postopek komercialnih sporočil ali ponudb v zvezi z blagom.
Odločitev o statusu potrošnika lahko pregleda in preišče arbitražni svet. Poslovnik določajo predpisi razsodišča.

Pravni postopki

Stranka ima pravico uveljavljati svoj zahtevek iz potrošniškega spora na sodišču v okviru civilnega postopka v skladu z zakonom V iz leta 2013 o madžarskem civilnem zakoniku in določbami zakona CXXX iz leta 2016 o zakoniku o civilnem postopku.

Popravek napak pri vnosu podatkov - odgovornost za točnost vnesenih podatkov

Med postopkom naročanja in pred zaključkom naročila lahko vnesene podatke kadarkoli spremenite (s klikom na gumb "Nazaj na" v brskalniku se vam odpre prejšnja stran, da lahko vnesene podatke popravite, tudi če ste že prešli na Naslednja stran) .
Upoštevajte, da ste odgovorni za točnost podatkov, ki jih vnesete, saj bodo izdelki zaračunani in dostavljeni na podlagi podatkov, ki jih navedete.
Upoštevajte tudi, da lahko napačno vnesen e-poštni naslov ali izčrpanost prostora za shranjevanje v poštnem predalu povzroči nedostavo potrditve in sklenitev pogodbe. Če je kupec zaključil naročilo in odkrije napako v posredovanih podatkih, mora v najkrajšem možnem času sprožiti spremembo predmetnega naročila. Kupec lahko svojo namero o spremembi nepravilnega naročila sporoči po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila ali po telefonu.

Uporaba spletne strani

Nakup ne zahteva registracije.

1. Izbor izdelka in informacije o njegovih bistvenih značilnostih

Na spletni strani podajamo informacije o bistvenih značilnostih blaga, ki so na voljo za nakup, v opisih, ki spremljajo vsak izdelek.

S klikom na kategorije izdelkov na spletni strani lahko izberete želeno družino izdelkov in nato posamezne izdelke znotraj nje. S klikom na posamezne izdelke si lahko ogledate fotografijo izdelka, številko artikla, opis in ceno.

Opomba: Fotografije izdelkov so zgolj simbolične in zato morda ne odražajo vedno natančno dejanskega videza izdelka. Barva, velikost in material kupljenih izdelkov se lahko razlikujejo od prikazanega na slikah.

Pri nakupu morate plačati ceno, navedeno na spletni strani.

2. Dodajanje izdelkov v košarico

Ko izberete izdelek, lahko izdelke v želeni količini dodate v košarico tako, da kliknete gumb "Dodaj v košarico", pri čemer ne prevzemate obveznosti nakupa ali plačila, saj dodajanje izdelkov v košarico ni ponudba. Priporočamo, da izdelke dodate v košarico tudi takrat, ko še niste prepričani, ali želite določene izdelke kupiti ali ne, saj boste tako dobili pregled nad izdelki, ki ste jih izbrali, in jih lahko z enim klikom na zaslonu prikažete in primerjate. Vsebino košarice lahko spreminjate do zaključka naročila - do klikanja na gumb "Potrdi naročilo" - prosto, tj. lahko poljubno odstranite izdelke iz košarice, dodate dodatne izdelke v košarico ali spremenite količino izdelkov.

3. Pregled košarice

Med uporabo spletne strani lahko vsebino svoje košarice kadarkoli preverite tako, da kliknete gumb "Voziček" na vrhu strani. Tako imate možnost, da odstranite izdelke iz košarice ali spremenite želeno količino. Ko kliknete gumb "Spreminja", vam sistem prikaže informacije, ki ustrezajo vašim spremenjenim podatkom, vključno s cenami izdelkov, ki ste jih dodali v košarico. Če ne želite izbrati dodatnih izdelkov, lahko nakup nadaljujete tako, da kliknete gumb "Naroči".

4. Podajanje podatkov o stranki

Ko kliknete gumb "Naroči", vas najprej vprašajo, ali ste nov ali obstoječi kupec. Če ste nov kupec, lahko izberete, ali se želite registrirati in nadaljevati s nakupovanjem ali pa želite nadaljevati s nakupovanjem brez registracije, če kliknete ustrezni gumb. Če ste že obstoječi kupec in ste se pri nas registrirali, se lahko tudi prek tega vmesnika na naši spletni strani prijavite in nadaljujete s svojim nakupovanjem. Nato vas prosijo, da vnesete podatke o stranki. V polje "Kontaktni podatki" lahko vnesete svoj e-naslov, ime in telefonsko številko ter navedete, ali nakupujete kot podjetje ali kot zasebna oseba. V polje "Naslov za račun" vnesite naslov, na katerega bo izdan račun. Če kupujete kot podjetje, lahko tukaj navedete tudi svojo davčno številko ali številko za DDV EU. V naslednjem polju "Podatki o dostavi" sistem samodejno shrani podatke, ki ste jih vnesli v "Naslov za račun". Če želite paket poslati na drug naslov kot na računu naveden naslov, počistite polje, da vnesete pravilen naslov za dostavo.

5. Pregled vašega naročila

Ko ste izpolnili zgoraj navedena polja, kliknite gumb "Naprej", da dostopite do strani "Dostava in plačilo". Tu lahko izberete želeno način dostave (odvisno od naslova dostave lahko izberete eno ali več možnosti) in način plačila. Na tej strani lahko v polje "Koda kupona" na desni strani zaslona vnesete kodo, če imate kupon za popust. Če želite kaj spremeniti, kliknite gumb "Nazaj", da se vrnete na stran "Košarica", kjer lahko urejate vse prej vnesene podatke. Če ni potrebno nobeno spremembo, kliknite "Naprej", da pridete do strani pregleda. Tu boste videli povzetek informacij, ki ste jih predhodno vnesli, kot so vsebina vaše košarice, vaši kontaktni, računski in dostavni podatki, znesek, ki ste ga plačali (te podatke tukaj ne morete spremeniti, razen če kliknete "Nazaj") in izbrani načini dostave in plačila. Na desni strani lahko v polje "Opomba" vnesete dodatne informacije, ki jih mora vedeti dostavljalec ob dostavi paketa, na primer ime zvonca, želen čas dostave itd. Če je vse pravilno, kliknite gumb "Potrdi naročilo", da posredujete naročilo naši trgovini, ki bo nato začela izpolnjevati naročilo.

Sklenitev naročila (oddaja ponudbe)

Če ste potrdili, da so želeni izdelki v vaši nakupovalni košarici in da so vaši podatki pravilno vneseni, lahko naročilo dokončate s klikom na gumb "Potrdi naročilo". Podatki, vnešeni na spletnem mestu, ne predstavljajo ponudbe prodajalca za sklenitev pogodbe. V kontekstu teh splošnih pogojev ste številčeno stranko. S klikom na gumb "Potrdi naročilo" izrecno priznate, da se vaša ponudba šteje za dano in da bo vaša izjava, če jo prodajalec potrdi v skladu s temi splošnimi pogoji, privedla do obveznosti plačila. Zavezani ste k svoji ponudbi za obdobje 48 ur. Če prodajalec v 48 urah v skladu s temi splošnimi pogoji ne potrdi vaše ponudbe, poteče obveznost vaše ponudbe.

Obdelava naročila, Sklenitev pogodbe

Naročilo lahko oddate kadarkoli. Prodajalec bo vašo ponudbo potrdil najkasneje naslednji delovni dan po dnevu, ko je bila vaša ponudba poslana. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko je potrditveno e-poštno sporočilo, poslano s strani prodajalca, na voljo v vašem e-poštnem sistemu.

Načini plačila in dostave

Načini plačila

Naročilo lahko pri Sportlampi plačate z bančnim nakazilom ali prek spleta z bančno kartico.

Plačilo z bančno kartico - TEYA

Če želite naročilo plačati s kreditno kartico, lahko varno zaključite transakcijo prek TEYA.

Teya Services Ltd je delniška družba, registrirana v Angliji in Walesu pod številko 12271069, s sedežem v tretjem nadstropju, 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN, Združeno kraljestvo. Podjetje Teya Iceland hf je pooblaščeno in regulirano s strani Financial Conduct Authority (FCA) na Islandiji za opravljanje plačilnih storitev na Madžarskem.

Naša spletna trgovina stremi k varni in priročni spletni nakupovalni izkušnji. Zato smo izbrali plačilno rešitev podjetja TEYA, ki zagotavlja vašo zasebnost z naslednjimi varnostnimi protokoli in ukrepi za varstvo podatkov:

- Prenos podatkov med našo spletno trgovino in varno plačilno stranjo podjetja TEYA poteka prek protokola HTTPS, kar zagotavlja šifriran prenos podatkov.

- Plačilna rešitev podjetja TEYA je skladna s standardom za varnost podatkov industrije plačilnih kartic (PCI DSS), mednarodnim standardom za varnost plačil s kreditnimi karticami.

Bančno nakazilo

Če želite plačati z bančnim nakazilom, nakažite na naslednjo številko računa: Weisson Kft.

IBAN: BE85 9671 6587 4006

Swift/BIC koda: TRWIBEB1XXX

Naslov banke: Wise Europe SA., Avenue Louise 54. Soba S52. 1050 Belgija

V obvestilo vključite ID naročila!

Načini pošiljanja in čas dostave

Izbirate lahko med naslednjimi načini dostave:

 • Dostava na dom v Slovenijo

Izdelki, ki jih lahko vgradite v košarico, so dejansko na zalogi v Sportlampi. Zato bodo naročila, prejeta in plačana na delovne dni pred 12:00 PM, odposlana še isti dan, po e-pošti pa vas bomo obvestili, da je vaš paket zapustil naše skladišče.

Vaš paket bo poslan s kurirsko storitvijo Packeta, ki bo paket ob prihodu v Slovenijo izročil vašemu lokalnemu dostavnemu partnerju, ki vam ga bo nato dostavil. Lokalna kurirska služba vas bo obvestila preko e-pošte ali SMS-a o pričakovanem času dostave paketa, ki običajno prispe na vaš naslov v Sloveniji v roku 3 delovnih dni. Če paket v določenih 3 dneh ne prispe, nas prosimo kontaktirajte na naš e-poštni naslov: info@sportlampa.com

Obdobje izpolnitve

Splošni rok za izpolnitev naročila je največ 30 dni od potrditve naročila. V primeru zamude prodajalca si kupec pridržuje pravico do določitve dodatnega roka. Neupoštevanje tega podaljšanega roka kupcu daje pravico, da odstopi od pogodbe. Dobavni roki, ki se lahko razlikujejo od splošnega časa dostave, so vedno določeni za vsak način dostave.

Postopek za nesprejeta pakiranja

Če kupec ne sprejme naročenega in dostavljenega blaga in prodajalca o odstopu od pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku ne obvesti brez utemeljitve, krši pogodbo, sklenjeno s prodajalcem, ki ga zavezuje, da prevzame blago in s tem sprejme storitev prodajalca. V tem primeru bo prodajalec poskušal ponovno dostaviti blago, če bo to lahko uskladil s kupcem, vendar je ponovna dostava lahko odvisna od stroškov dostave. Če je ponovna dobava neuspešna ali je ni mogoče uskladiti s kupcem, ker kupec noče sodelovati, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti pogodbo s kupcem zaradi kršitve pogodbe in zahtevati stroške neuspešne dostave in vračila kot kazen od kupca. Stranki soglašata, da bo e-poštno sporočilo, ki ga kupec uporablja pri oddaji naročila, sprejeto kot komunikacijski način za prekinitev pogodbe in potrjujeta, da je datum odpovednega roka datum, ko postane odpovedno pismo dostopno na kupčevem elektronskem računu.

Pridržek pravic, klavzula o lastništvu

Če ste izdelke že naročili, vendar jih niste sprejeli ali prevzeli (to ne velja, če ste uveljavili svojo pravico do odstopa od pogodbe) ali če so bili izdelki vrnjeni prodajalcu z oznako »Ni prevzeto«, bo prodajalec vaše naročilo izpolnil le, če boste vnaprej plačali celotno kupnino in stroške pošiljanja.

Prodajalec lahko zadrži dostavo izdelka, dokler ne preveri, ali je cena izdelkov v celoti plačana (to velja tudi, če je cena izdelkov plačana z bančnim nakazilom in kupec prenese kupnino v valuti države članice kupca, prodajalec pa zaradi stroškov pretvorbe in drugih bančnih provizij ne prejme celotnega zneska kupnine in dobavnine in stroški). Če cena izdelka ni bila v celoti plačana, lahko prodajalec od kupca zahteva, da nadomesti primanjkljaj v nabavni ceni.

Pravica do odstopa

Informacije o pravici do umika, ki pripada potrošniškim strankam

V skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta je za potrošnika številčena le fizična oseba, ki deluje zunaj okvira svojega poklica, posla ali dejavnosti, zato pravne osebe ne morejo uveljavljati pravice do umika brez utemeljenega razloga!

Potrošnik ima pravico do umika brez utemeljitve v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi kupne pogodbe, sklenjene med potrošnikom in trgovcem, lahko potrošnik uveljavlja pravico do umika v štirinajstih (14) koledarskih dneh. 14-dnevno obdobje se začne teči od dne, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik (razen prevoznika), prevzame naročene izdelke. Če kupna pogodba vključuje več predmetov, ki jih je treba dostaviti ločeno, se štirinajst (14) koledarskih dni šteje od dneva prejema zadnjega predmeta. Določbe v tem dokumentu ne vplivajo na pravico potrošnika, da uveljavlja pravico do umika, kot je določeno v tem odstavku, med dnem sklenitve pogodbe in dnem prejema blaga. Če je potrošnik ponudil sklenitev pogodbe, ima potrošnik pravico umakniti ponudbo pred sklenitvijo pogodbe, kar prekine zavezujočo naravo ponudbe za sklenitev pogodbe. Potrošnik lahko pravico do umika uveljavlja s svojo jasno izjavo ali z uporabo obrazca za umik, ki je na voljo na spletni strani.

Veljavnost potrošnikove izjave o umiku

Pravico do umika se šteje za uveljavljeno v roku, če potrošnik pošlje svojo izjavo v navedenem 14-dnevnem obdobju. V primeru pisnega umika ali preklica je dovolj poslati izjavo o umiku ali preklicu v roku. Na potrošnika je, da dokaže, da je pravico do umika uveljavil v skladu s to določbo. Po prejemu potrošnikove izjave o umiku je prodajalec dolžan potrditi prejeto elektronsko.

Obveznosti prodajalca v primeru umika potrošnika

Obveznost povračila prodajalca

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, mora prodajalec vrniti celoten znesek, ki ga je potrošnik plačal kot plačilo, v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema obvestila o umiku, vključno z morebitnimi stroški, nastalimi v zvezi s izvedbo, vključno s stroški dostave. Upoštevajte, da se ta določba ne nanaša na dodatne stroške, ki nastanejo zaradi izbire načina dostave, drugačnega od najcenejšega standardnega načina dostave.

Način izpolnitve obveznosti vračila

V primeru umika ali preklica v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta mora prodajalec vrniti znesek, ki ga dolguje potrošniku, na enak način kot plačilna metoda, ki jo je uporabil potrošnik. Ob izrecnem soglasju potrošnika lahko prodajalec za vračilo uporabi drug način plačila, vendar potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov. Prodajalec ni odgovoren za morebitno zamudo zaradi podaje napačnega ali netočnega bančnega računa ali poštne številke s strani potrošnika.

Dodatni stroški

Če potrošnik izrecno izbere način dostave, ki je drugačen od najcenejšega standardnega načina dostave, prodajalec ni dolžan povrniti nobenih dodatnih stroškov, nastalih zaradi tega. V takšnih primerih naša obveznost povračila ostaja omejena na določene splošne stroške dostave.

Pravica zadržanja

Prodajalec si lahko zadrži znesek, ki pripada potrošniku, dokler potrošnik ne vrne blaga ali nedvoumno ne dokaže, da ga je vrnil. Upošteva se prejšnji datum. Plačila po povzetju ali pošiljk z odkupnino ne moremo sprejeti.

Obveznosti potrošnika v primeru umika ali preklica

Vračilo blaga

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, je dolžan blago vrniti takoj, vendar najpozneje v štirinajstih (14) dneh od obvestila o umiku, bodisi s pošiljanjem nazaj bodisi z izročitvijo prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Vračilo se šteje za opravljeno v roku, če potrošnik blago pošlje pred potekom roka.

Nosilec neposrednih stroškov vračila blaga

Potrošnik nosi neposredne stroške vračila blaga. Blago je treba vrniti na naslov, dogovorjen s prodajalcem. Upoštevajte, da ne moremo sprejeti blaga, ki je vrnjeno po povzetju ali s plačilom poštnine.

Odgovornost potrošnika za zmanjšanje vrednosti

Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja onkraj tistega, kar je potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja. Če po ustrezni zakonodaji pravica do umika ni mogoča ali jo je mogoče uveljavljati le pod določenimi pogoji, kupec nima pravice uporabiti izdelka za preizkusne namene. Prodajalec obvešča potrošnika, da izdelki, na katere se pravica do umika ne more uveljavljati (npr. lahko pokvarljivi izdelki), niso naprodaj na spletni strani.

Obveščanje potrošnikov

Informacije o pravici fizičnih oseb do odstopa od pogodbe Kupci

V skladu s točko 3 odstavka 1 člena 8:1 madžarskega civilnega zakonika se za potrošnike štejejo samo fizične osebe, ki delujejo zunaj okvira svojega poklica, poklica ali poslovne dejavnosti, zato pravne osebe niso upravičene do uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe brez utemeljitve.

V skladu s členom 20 vladne uredbe št. 45/2014 (II. 26.), imajo potrošniki pravico do odstopa od pogodbe brez utemeljitve. Potrošniki lahko uveljavljajo svojo pravico do odstopa od pogodbe v določenem roku, ki začne teči:

 1. a) v primeru pogodb o prodaji izdelkov,
 2. aa) na datum, ko izdelek,
 3. ab) v primeru prodaje več kot enega izdelka, kjer je vsak izdelek dostavljen ob drugem času, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik, ki jo določi potrošnik, prejme izdelek, pri čemer je tak rok 14 dni.

Rok za odstop od pogodbe, določen v vladni uredbi št. 45/2014. (II. 26.) je 14 dni, dodatni rok za odstop od pogodbe pa prodajalec prostovoljno prevzame v teh splošnih pogojih, poleg zakonsko predpisanega roka. Določbe v tem razdelku ne posegajo v pravico potrošnika, da uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe, določeno v tem oddelku, tudi v obdobju med dnevom sklenitve pogodbe in dnevom prejema izdelka.

Če je ponudbo za sklenitev pogodbe dal potrošnik, ima potrošnik pravico do odstopa od ponudbe, s čimer preneha zavezujoči rok ponudbe za sklenitev pogodbe.

Če prodajalec potrošnika ni obvestil o roku in drugih pogojih za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe (zlasti tistih iz 22. člena vladne uredbe) ter vzorčni izjavi v skladu z aneksom 2, se zgoraj pisni rok za odstop od pogodbe podaljša za 12 mesecev. Če je prodajalec potrošniku zagotovil informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe v 12 mesecih od izteka roka za odstop od pogodbe, se obdobje, odprto za odstop od pogodbe ali preklic, izteče 14. dan od datuma posredovanja teh informacij.

Izjava o odstopu od pogodbe, uveljavljanje potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe ali prekinitve

Potrošnik lahko uveljavlja svojo pravico v skladu s členom 20 vladne uredbe 45/2014 (II. 26.) z jasno izjavo v zvezi s tem ali z uporabo vzorčne deklaracije, ki jo je mogoče prenesti tudi s spletnega mesta.

Veljavnost potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe se šteje za pravočasno uveljavljeno, če potrošnik izjavo pošlje v ustreznem roku. Rok je: 14 dni. V primeru pisnega odstopa ali prekinitve zadostuje, da izjavo o odstopu ali prekinitvi pošljete v roku 14 dni. Rok za odstop od pogodbe, določen v vladni uredbi št. 45/2014. (II. 26.) je 14 dni, dodatni rok za odstop od pogodbe pa prodajalec prostovoljno prevzame v teh splošnih pogojih, poleg zakonsko predpisanega roka. Dokazno breme, da je potrošnik uveljavil svojo pravico do odstopa od pogodbe v skladu s to določbo, nosi potrošnik. Prodajalec je po prejemu dolžan potrditi kupčevo izjavo o odstopu od pogodbe na elektronskem nosilcu podatkov.

Obveznosti prodajalca v primeru odstopa potrošnika

Obveznost prodajalca do vračila

Če je v skladu s členom 22 vladne uredbe št. 45/2014 (II. 26.), potrošnik odstopi od pogodbe, prodajalec v roku 14 dni povrne celoten znesek, ki ga je plačal kupec kot nadomestilo, vključno s stroški, nastalimi v zvezi z izpolnitvijo, kot je strošek dostave. Upoštevajte, da ta določba ne velja za dodatne stroške, nastale zaradi izbire možnosti dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave.

Način izpolnitve Prodajalčeve obveznosti vračila

V primeru odstopa ali odpovedi v skladu s členom 22 vladne uredbe št. 45/2014 (II. 26.), prodajalec vrne znesek, ki ga je treba vrniti potrošniku, z uporabo istega plačilnega sredstva, kot ga je uporabil potrošnik. Z izrecnim soglasjem potrošnika lahko prodajalec uporabi drugačno plačilno sredstvo, vendar se potrošniku zaradi tega ne smejo zaračunati dodatni stroški. Prodajalec ne odgovarja za nobeno zamudo, ki bi izhajala iz napačne in/ali netočne navedbe številke bančnega računa ali poštnega naslova s strani potrošnika.

Dodatni stroški

Če je potrošnik izrecno izbral možnost dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, prodajalec ne bo dolžan povrniti stroškov, ki so nastali zaradi te izbire. V takih primerih bo naša obveznost vračila vključevala samo navedene standardne stroške dostave.

Pravica do zadržanja izpolnitve

Prodajalec lahko zadrži znesek, ki ga je treba plačati potrošniku, dokler potrošnik ne vrne izdelka, za katerega je nedvoumno dokazano, da ga je vrnil; Od teh dveh datumov je treba upoštevati prejšnjega. Pošiljk, poslanih po povzetju, ne moremo sprejeti z gotovino ali plača naslovnik.

Obveznosti potrošnika v primeru odstopa od pogodbe ali njegove odpovedi

Vračilo izdelka

Če je v skladu s členom 22 vladne uredbe št. 45/2014 (II. 26.), potrošnik odstopi od pogodbe, je dolžan izdelek vrniti ali izročiti izdelek prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec imenuje za sprejem izdelkov, nemudoma, vendar najpozneje v štirinajstih dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Obveznost vračila se šteje za pravočasno izpolnjeno, če potrošnik odpošlje izdelek pred iztekom roka.

Kritje neposrednih stroškov, nastalih v zvezi z vračilom izdelka

Neposredne stroške vračila izdelka nosi potrošnik. Izdelek je treba poslati na naslov prodajalca. Če prodajalec proda blago tudi v poslovnih prostorih in potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe osebno v poslovnih prostorih, ima pravico blago hkrati vrniti podjetju. Če potrošnik po začetku izvajanja pogodbe odpove pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov ali kot pogodbo na daljavo, je dolžan podjetju plačati pristojbino, sorazmerno s storitvijo, opravljeno do dneva odpovedi pogodbe. Sorazmeren znesek, ki ga mora plačati potrošnik, se določi na podlagi skupnega zneska plačila, določenega v pogodbi, s prištetjem veljavnih davkov. Če potrošnik dokaže, da je skupni tako določeni znesek previsok, se sorazmerni znesek izračuna na podlagi tržne vrednosti storitev, opravljenih do datuma odstopa od pogodbe. Upoštevajte, da pošiljk, poslanih po povzetju, ne moremo sprejeti z gotovino ali plača naslovnik.

Odgovornost potrošnika za amortizacijo

Potrošnik je odgovoren za amortizacijo, ki je posledica kakršne koli uporabe, ki presega uporabo, potrebno za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Pravice do odstopa od pogodbe ni mogoče uveljavljati v naslednjih primerih:

Prodajalec izrecno ugotavlja, da svoje pravice do odstopa od pogodbe ne smete uveljavljati v primerih, navedenih v odstavku 1 razdelka 29 vladne uredbe 45/2014 (II.26):

 • po popolni izvedbi storitve, če pa je plačilna obveznost določena s pogodbo za potrošnika, se je na to izjemo mogoče sklicevati le, če je potrošnik pred začetkom izvajanja storitve izrecno privolil in priznal dejstvo, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe takoj, ko bo podjetje pogodbo v celoti izpolnilo;
 • v zvezi s proizvodi ali storitvami, katerih cena ali pristojbina je odvisna od nihanja finančnega trga, na katerega podjetje ne more vplivati, in ki je mogoče tudi v roku, določenem za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe;
 • v primeru nepredizdelanih izdelkov, ki so bili izdelani na podlagi navodil in izrecne zahteve potrošnika, ali v primeru izdelkov, ki so bili očitno prilagojeni potrošniku;
 • v primeru pokvarljivih proizvodov ali izdelkov s kratkotrajno vzdržljivostjo;
 • v primeru izdelkov z zaprto embalažo, ki jih po odprtju po dostavi ni mogoče vrniti zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov;
 • v primeru izdelkov, ki so zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomešani z drugimi izdelki;
 • v primeru alkoholnih pijač, katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanja finančnega trga, na katerega podjetje ne more vplivati, in katerih ceno sta stranki določili ob sklenitvi prodajne pogodbe, vendar bo pogodba izpolnjena šele po tridesetem dnevu od sklenitve pogodbe;
 • v primeru pogodb o storitvah, pri katerih podjetje stopi v stik s potrošnikom na izrecno zahtevo potrošnika, da opravi nujna popravila ali vzdrževalna dela;
 • pri prodaji in nakupu avdio in slikovnih posnetkov v zapečateni embalaži ali kopij računalniške programske opreme, če je potrošnik embalažo odprl po dostavi;
 • za časopise, revije in periodični tisk, razen naročniških pogodb;
 • v primeru pogodb, sklenjenih na javni dražbi;
 • z izjemo stanovanjskih storitev v primeru pogodb o zagotavljanju nastanitve, prevoza, najema avtomobilov, gostinskih storitev ali storitev, povezanih z dejavnostmi za prosti čas, če je bil v pogodbi določen rok ali rok za izvedbo;
 • v zvezi z digitalno vsebino, dobavljeno na nefizičnem nosilcu podatkov, če je prodajalec začel z izvajanjem z izrecnim, predhodnim soglasjem potrošnika in če je potrošnik hkrati s tem soglasjem v izjavi potrdil dejstvo, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe takoj, ko se izvajanje začne, in podjetje je potrošniku poslalo potrditev.

Informacije o odgovornosti za izdelek in implicitni garanciji v zvezi z jamstvom o skladnosti izdelkov v primeru potrošniških pogodb

Ta oddelek informacij za potrošnike je bil pripravljen na podlagi odstavka 3 oddelka 9 vladne uredbe št. 45/2014 (II.26.) v zvezi s prilogo št. 3 k navedeni uredbi.

Te informacije o potrošnikih veljajo samo za kupce, ki izpolnjujejo pogoje za potrošnike, pravila, ki veljajo za kupce, ki niso potrošniki, pa so vključena v ločeno poglavje.

Zahteva po izpolnitvi pogodbe v primeru potrošniških pogodb

Zahteva po izpolnitvi pogodbe na splošno za proizvode in izdelke, ki vsebujejo digitalne elemente, ki se prodajajo na podlagi potrošniške pogodbe

V času izvedbe morajo izdelki in zmogljivost izpolnjevati zahteve, predpisane v vladni uredbi 373/2021 (VI.30.).

Da bi bila izpolnitev pogodbena, mora izdelek, ki je predmet pogodbe:

 • je skladen z opisom, količino, kakovostjo in vrsto, določeno v pogodbi, Ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, določene v pogodbi
 • biti primeren za katerikoli namen, ki ga določi potrošnik in na katerega je potrošnik opozoril prodajalca najkasneje ob sklenitvi pogodbe in ki ga je prodajalec sprejel
 • imeti vso dodatno opremo in uporabniške priročnike, določene v pogodbi, vključno z navodili za zagon, navodili za namestitev in podporo strankam, in
 • Navedite posodobitve, določene v pogodbi.

Da bi bila izpolnitev pogodbena, mora izdelek, ki je predmet pogodbe, tudi:

 • biti primerni za namene, določene za isto vrsto proizvodov z zakonom, tehničnimi standardi ali, če ni tehničnih standardov, z veljavnim kodeksom ravnanja
 • skladno s količino, kakovostjo, zmogljivostjo in drugimi lastnostmi, ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje, zlasti glede funkcionalnosti, združljivosti, dostopnosti, neprekinjenosti in varnosti, ki je običajna za isto vrsto blaga, ob upoštevanju javnih izjav, zlasti tistih, ki jih v oglasu ali na etiketi poda prodajalec, njegov zastopnik ali katera koli druga oseba, vključena v prodajno verigo, o posebnih lastnostih izdelkov
 • imeti vse dodatke in navodila, ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje, vključno z navodili za pakiranje in montažo, ter
 • skladnost z lastnostmi in opisom izdelka, predstavljenega kot vzorec ali model, ali ki ga je podjetje dalo na voljo kot poskusno različico pred sklenitvijo pogodbe.

Izdelku ni treba ravnati v skladu z zgoraj navedenimi javnimi izjavami, če prodajalec dokaže, da:

 • ni bila in ni morala biti seznanjena z zadevno javno izjavo
 • je bila zadevna javna izjava ustrezno popravljena do sklenitve pogodbe, ali
 • Zadevna javna izjava ni mogla vplivati na odločitev imetnika pravic o sklenitvi pogodbe.

Zahteva po izpolnitvi pogodbe v primeru prodaje izdelkov po potrošniški pogodbi

Delovanje prodajalca je pomanjkljivo, če je napaka izdelka posledica neprofesionalnega zagona, pod pogojem, da:

 1. a) zagon je sestavni del prodajne pogodbe in ga je izvedel prodajalec ali pa v zvezi s tem nosi odgovornost prodajalca; ali
 2. b) naročanje mora opraviti potrošnik, neprofesionalno naročanje pa je posledica pomanjkljivosti navodil za zagon, ki jih zagotovi prodajalec ali, v primeru izdelkov, ki vsebujejo digitalne elemente, ponudnik digitalnih vsebin ali digitalnih storitev.

Če v skladu s prodajno pogodbo kompenzijo izdelka opravi prodajalec ali prodajalec nosi odgovornost v zvezi s tem, se šteje, da je izpolnitev zaključena s strani prodajalca po zaključku zagona.

Če v primeru Izdelka, ki vsebuje digitalne elemente, prodajna pogodba določa, da je treba digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljati neprekinjeno za določen čas, je prodajalec odgovoren za napako izdelka, povezanega z digitalno vsebino, če napaka nastane ali postane odkrita v dveh letih od dobave izdelka v primeru neprekinjene storitve, opravljene za obdobje, ki ne več kot dve leti.

Zahteva po izpolnitvi pogodbe v primeru prodaje izdelkov, ki vsebujejo digitalne elemente, na podlagi potrošniške pogodbe

V primeru izdelkov, ki vsebujejo digitalne elemente, prodajalec zagotovi, da je potrošnik obveščen in deležen posodobitev v zvezi z digitalno vsebino izdelka ali digitalne storitve, povezane z njim, vključno z varnostnimi posodobitvami, kadar so posodobitve potrebne za ohranjanje pogodbene narave izdelka.

Prodajalec bo zagotovil razpoložljivost posodobitev za obdobje:

 • ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje na podlagi vrste in namena izdelka in digitalnih elementov ter posameznih okoliščin in narave pogodbe, če prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve; ali
 • dveh let od dobave izdelka, v primeru neprekinjene storitve za obdobje, ki ni daljše od dveh let, če prodajna pogodba predpisuje neprekinjeno zagotavljanje digitalnih vsebin za določen čas.

Če potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, ki so na voljo, prodajalec ne odgovarja za napako na izdelku, pod pogojem, da je napaka izključno posledica pomanjkanja ustrezne posodobitve, pod pogojem tudi, da

 1. a) prodajalec je potrošnika obvestil o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ni namestil; in
 2. b) potrošnikova nenamestitev posodobitve ali pomanjkljiva namestitev posodobitve s strani potrošnika ni posledica pomanjkljivosti navodil za namestitev, ki jih zagotovi prodajalec.

Pomanjkljive izpolnitve ni mogoče ugotoviti, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe prejel ločeno informacijo o tem, da se določena lastnina izdelka razlikuje od tukaj predpisanih lastnosti in da je potrošnik to razliko posebej in izrecno priznal ob sklenitvi pogodbe.

Pogodbene zahteve glede učinkovitosti za digitalne vsebine, ki se prodajajo na podlagi potrošniške pogodbe v primeru prodaje

Prodajalec dobavlja in zagotavlja digitalne vsebine potrošniku. Stranki sta v odsotnosti njegovega soglasja različni, prodajalec brez nepotrebnega odlašanja po sklenitvi pogodbe potrošniku zagotovi najnovejše digitalne vsebine, ki so na voljo ob podpisu pogodbene različice.

Storitev se šteje za dokončano, če je digitalna vsebina ali - za to je potrebna za dostop ali primerna za prenos - katera koli rešitev za potrošnika ali na fizični ali virtualni napravi, ki jo potrošnik izbere za ta namen.

Prodajalec mora zagotoviti, da je potrošnik obveščen, da so digitalne vsebine takšne posodobitve - vključno z varnostnimi posodobitvami - ki so digitalne vsebine ali digitalne vsebine, potrebne za ohranjanje pogodbene narave storitve, in jih tudi prejeti.

Če se na podlagi pogodbe digitalne vsebine dobavljajo za določeno časovno obdobje, se v zvezi z digitalnimi vsebinami izvaja neprekinjeno, je treba skladnost izvedbe s pogodbo a zagotoviti med celotnim trajanjem pogodbe. Če se potrošnik ne namesti v razumnem roku, ki ga določi prodajalec, prodajalec ni odgovoren za napako storitve, če gre le za ustrezno posodobitev, ki izhaja iz njene neuporabe, pod pogojem, daprodajalec je potrošnika obvestil o razpoložljivosti posodobitve in namestitvi s strani potrošnika o posledicah njenega neuspeha; in če potrošnik ne namesti posodobitve ali če potrošnik ne posodobi nepravilne namestitve, to ni posledica nepopolnosti navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec.

Izpolnitve z napako ni mogoče ugotoviti, če potrošnik ob sklenitvi prejete pogodbe prejme ločene informacije, da se določena lastnost digitalnih vsebin razlikuje od tukaj navedenih zahtev, ob sklenitvi pogodbe pa mora potrošnik to odstopanje izrecno navesti sprejeto.

Prodajalec ravna nepravilno, če je krivda storitve digitalnih vsebin, da je potrošnik digitalen, izhaja iz njegove neprofesionalne integracije v njegovo okolje, pod pogojem, da je integracijo digitalnih vsebin izvedel prodajalec ali da je integracijo opravil prodajalec na njegovo odgovornost; obsesivne digitalne vsebine mora integrirati potrošnik, neprofesionalno integracijo prodajalca pa so povzročile pomanjkljivosti v navodilih za integracijo, ki jih zagotavljajo:

 • Če se pogodba nanaša na digitalno vsebino ali digitalno storitev za določeno časovno obdobje ima neprekinjeno storitev, je prodajalec odgovoren za digitalne vsebine za napako, če se napaka pojavi v obdobju, določenem v pogodbi, ali postane prepoznavna.
 • Če se pogodba nanaša na enkratno storitev ali če se niz posameznih vročitev ne dokaže drugače, je treba domnevati, da je od dneva izpolnitve ena v enem letu napaka, ki jo je potrošnik prepoznal, obstajala že v času izpolnitve. Ne deluje hkrati; Prodajalec je kriv, če dokaže, da potrošnikovo digitalno okolje ni združljivo s tehničnimi zahtevami digitalne vsebine ali digitalne storitve, pogodba pa je potrošnika pred sklenitvijo obvestila na jasen in razumljiv način.

Potrošnik je dolžan sodelovati s prodajalcem, tako da se lahko prodajalec - tehnično z vidika naprav, ki so na voljo in zahtevajo najmanj posredovanja za potrošnika, ki ga uporablja - prepriča, da je vzrok napake potrošnikovo digitalno okolje. Če potrošnik ne izpolni te obveznosti sodelovanja, potem ko je prodajalec na jasen in razumljiv način obvestil o obveznosti pred sklenitvijo pogodbe, nosi potrošnik dokazno breme, da je napaka, ugotovljena v enem letu od dokončanja, obstajala že v času izpolnitve, obsedenost s storitvijo, na katero je vplivala napaka, pripoznana v pogodbenem obdobju,  storitev v obdobju izvajanja po pogodbi ni bila v skladu s pogodbo.

Implicitna garancija

V katerih primerih lahko uveljavljate svoje implicitne garancijske pravice?

V primeru pomanjkljive izpolnitve s strani prodajalca lahko uveljavljate implicitni garancijski zahtevek v skladu z določbami madžarskega civilnega zakonika in, v primeru potrošniške pogodbe, uredbe vlade 373/2021 (VI.30.).

Katere pravice imate na podlagi implicitnega garancijskega zahtevka?

Po vaši izbiri lahko uveljavljate naslednje implicitne garancijske zahtevke:

Zahtevate lahko popravilo ali zamenjavo, razen če spoštovanje te garancijske pravice ni mogoče ali bi povzročilo nesorazmerne stroške s strani prodajalca v primerjavi z drugim pravnim sredstvom. Če niste ali niste mogli zahtevati popravila ali zamenjave, lahko zaprosite za sorazmerno znižanje cene ali v skrajnem primeru odstopite od pogodbe.

Imate pravico do prehoda z izbrane garancijske pravice na drugo, vendar krijete stroške spremembe, razen če je bilo to upravičeno ali potrebno zaradi prodajalčevega ravnanja.

Če se v primeru potrošniške pogodbe ne dokaže nasprotno, se za vsako napako, odkrito v enem letu od dobave izdelka ali izdelka, ki vsebuje digitalne elemente, domneva, da je obstajala v času dobave, razen če je ta domneva nezdružljiva z naravo izdelka ali napake.

V primeru rabljenih izdelkov garancija in garancijske pravice odstopajo od splošnih pravil. Do pomanjkljive izpolnitve lahko pride tudi v primeru rabljenih izdelkov, vendar je treba upoštevati okoliščine, na podlagi katerih lahko potrošnik pričakuje nastanek določenih napak. Zaradi zastarelosti postajajo določene napake vse pogostejše, zato ni mogoče pričakovati, da bo rabljeni izdelek enake kakovosti kot na novo kupljen izdelek. Zato lahko kupec uveljavlja svoje garancijske pravice samo v zvezi s pomanjkljivostmi, ki presegajo napake, ki so posledica rabljene narave izdelka in ki nastanejo ne glede na takšno naravo. Če je rabljeni Izdelek okvarjen in je Kupec, ki izpolnjuje pogoje za potrošnika, ob nakupu prejel informacije o tej napaki, Ponudnik storitev ne odgovarja za napako.

Prodajalec lahko zavrne vzpostavitev skladnosti izdelka s pogodbo, če bi bilo popravilo ali zamenjava nemogoča ali bi prodajalcu povzročila nesorazmerne stroške, upoštevajoč vse okoliščine, vključno z vrednostjo, ki jo predstavlja izdelek v brezhibnem stanju in resnostjo kršitve pogodbe.

Potrošnik lahko glede na težo kršitve pogodbe zahteva sorazmerno znižanje nadomestila ali celo odstopi od prodajne pogodbe, če

 • prodajalec ni izvedel popravila ali zamenjave ali je opravil popravilo ali zamenjavo, vendar v celoti ali delno ni izpolnil naslednjih pogojev:

 

 • prodajalec bo zamenjani izdelek prevzel nazaj na lastne stroške
 • če popravilo ali zamenjava zahteva odstranitev izdelka, ki je bil v skladu z naravo in namenom izdelka naročen, preden je napaka postala zaznavna, obveznost izvedbe popravila ali zamenjave vključuje odstranitev neskladnega izdelka in zagon nadomestnega ali popravljenega izdelka, ali kritje stroškov take selitve in zagona.
 • prodajalec je zavrnil skladnost izdelka s pogodbo;
 • ponavljajoča se napaka pri izpolnitvi, kljub temu, da je prodajalec poskušal uskladiti izdelek s pogodbo, je resnost kršitve tako velika, da upravičuje takojšnje znižanje cene ali takojšnjo prekinitev prodajne pogodbe, ali
 • prodajalec se ni zavezal, da bo izdelek uskladil s pogodbo, ali pa je iz okoliščin jasno, da podjetje izdelka ne bo uskladilo s pogodbo v razumnem roku ali brez znatne škode za interese potrošnika.

Če želi potrošnik odstopiti od prodajne pogodbe s sklicevanjem na nepravilno izpolnitev, breme dokazovanja nepomembnosti napake nosi prodajalec.

Potrošnik ima pravico odstopiti od preostalega dela kupnine v celoti ali delno, v skladu z resnostjo kršitve pogodbe, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti v zvezi s skladnostjo izpolnitve s pogodbo in pomanjkljivo izpolnitvijo.

Splošno pravilo:

 • prodajalec bo zamenjani izdelek vrnil na lastne stroške
 • Če popravilo ali zamenjava zahteva odstranitev izdelka, ki je bil v skladu z naravo in namenom izdelka naročen, preden je napaka postala zaznavna, obveznost izvedbe popravila ali zamenjave vključuje odstranitev neskladnega izdelka in zagon nadomestnega ali popravljenega izdelka ali kritje stroškov take odstranitve in zagona.

Razumni rok za popravilo ali zamenjavo izdelka se začne teči od trenutka, ko je potrošnik obvestil podjetje o napaki.

Potrošnik da proizvod na voljo podjetju, da lahko opravi popravilo ali zamenjavo.

Zmanjšanje nadomestila se šteje za sorazmerno, če je njegova višina enaka razliki med vrednostjo izdelka, ki bi ga potrošnik prejel, če bi bila prodajalčeva izpolnitev pogodbena, in vrednostjo izdelka, ki ga je potrošnik dejansko prejel.

Potrošnikova implicitna garancijska pravica do odstopa od prodajne pogodbe se lahko uveljavlja s pravno izjavo, naslovljeno na prodajalca, ki izraža odločitev o odstopu.

Če se pomanjkljiva izpolnitev nanaša le na določen del izdelka, dobavljenega po pogodbi, in so v zvezi s tem delom izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe le za izdelek z napako, lahko pa tudi odstopi od prodajne pogodbe za kateri koli drug izdelek, pridobljen skupaj s proizvodom z napako, če ga ni mogoče razumno pričakovati od potrošnika, da ohrani samo izdelke v skladu s pogodbo.

Če potrošnik v celoti odpove prodajno pogodbo ali za del izdelkov, dobavljenih po prodajni pogodbi

 • Potrošnik vrne zadevni izdelek Prodajalcu na njegove stroške in
 • Prodajalec takoj povrne Potrošniku plačano kupnino v zvezi z zadevnim izdelkom, takoj ko Prodajalec prejme izdelek ali dokazilo o vračilu izdelka.

V katerem roku lahko uveljavljate svoj implicitni garancijski zahtevek?

Napako ste dolžni prijaviti takoj, ko jo odkrijete. Napaka, sporočena v dveh mesecih od odkritja, se šteje za napako, o kateri se nemudoma poroča. Vendar upoštevajte, da implicitnega garancijskega zahtevka ni mogoče uveljavljati po dveletnem zastaralnem roku, ki začne teči ob sklenitvi pogodbe. Zastaralni rok ne vključuje trajanja popravila, v katerem kupec ne more uporabljati izdelka v skladu z njegovim predvidenim namenom. Za del izdelka, ki je bil popravljen ali zamenjan, začne zastaralni rok za implicitne garancijske zahtevke teči znova. To pravilo se uporablja tudi, kadar se zaradi popravila pojavi druga napaka. Če je predmet pogodbe med potrošnikom in podjetjem rabljen izdelek, se lahko pogodbeni stranki dogovorita o krajšem zastaralnem roku, vendar v nobenem primeru ni mogoče veljavno določiti zastaralnega roka, krajšega od enega leta.

Proti komu lahko uveljavljate svoje implicitne garancijske zahtevke?

Svoj implicitni garancijski zahtevek lahko uveljavljate proti prodajalcu.

Kateri drugi pogoji obstajajo za uveljavljanje vašega implicitnega garancijskega zahtevka?

Za uveljavitev vašega implicitnega garancijskega zahtevka v enem letu od izvedbe ni drugih pogojev, razen prijave napake, pod pogojem, da dokažete, da je Izdelek dobavil Prodajalec. Po izteku enoletnega roka, ki se začne z izpolnitvijo, pa ste dolžni dokazati, da je napaka, ki ste jo odkrili, obstajala že v času izpolnitve.

Odgovornost za izdelke

V katerih primerih lahko uveljavljate svoje pravice do odgovornosti za izdelke?

V primeru napake opredmetene lastnine (izdelka) lahko po vaši izbiri uveljavljate implicitne garancijske zahtevke ali zahtevke za odgovornost za izdelke.

Katere pravice imate na podlagi zahtevka za odgovornost za izdelek?

Kot zahtevek za odgovornost za izdelek lahko zahtevate samo popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.

V katerih primerih se izdelek šteje za okvarjenega? Proizvod se šteje za proizvod z napako, če ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, veljavnih v času, ko je bil dan na trg, ali če nima lastnosti, vključenih v opis, ki ga zagotovi proizvajalec.

V katerem roku lahko uveljavljate zahtevek za odgovornost za izdelke?

Zahtevek za odgovornost za izdelek lahko uveljavljate v dveh letih od trenutka, ko je proizvajalec dal izdelek na trg. Po izteku tega roka izgubite pravico do uveljavljanja zahtevka za odgovornost za izdelek.

Proti komu in pod kakšnimi drugimi pogoji lahko uveljavljate svoj zahtevek za odgovornost za izdelke?

Zahtevek za odgovornost za izdelek lahko uveljavljate samo proti proizvajalcu ali distributerju oprijemljive stvari. Ob uveljavljanju zahtevka za odgovornost za izdelek boste morali dokazati napako izdelka.

V katerih primerih je proizvajalec (distributer) izvzet iz obveznosti odgovornosti za izdelke?

Proizvajalec (distributer) bo iz svojih obveznosti odgovornosti za izdelke izvzet le, če lahko dokaže, da:

 • ni izdelal izdelka ali ga ni dal na trg kot del svojih poslovnih dejavnosti, ali
 • v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem napake ni bilo mogoče odkriti v času dajanja izdelka na trg, ali
 • napaka izdelka je posledica uporabe zakonov ali regulativnih določb, ki jih predpisujejo organi.

Proizvajalec (distributer) mora dokazati le enega od zgoraj navedenih vzrokov.

Upoštevajte, da implicitnega garancijskega zahtevka in zahtevka za odgovornost za izdelek ne morete uveljavljati hkrati, vzporedno drug z drugim na podlagi iste napake. Vendar pa lahko v primeru uspešno uveljavljanega implicitnega garancijskega zahtevka uveljavljate svoj zahtevek za odgovornost za izdelek proti proizvajalcu v zvezi z zamenjanim izdelkom ali njegovimi popravljenimi deli.

Garancija

V katerih primerih lahko uveljavljate svoje garancijske pravice?

V skladu z Uredbo vlade 151/2003 (IX.22.) o obvezni garanciji za določeno trajno blago ima prodajalec garancijsko obveznost v zvezi s prodajo novega trajnega blaga, navedenega v uredbi, ter njegovih dodatkov in sestavnih delov v obsegu, določenem v uredbi (v nadaljevanju za namene tega člena skupaj imenovano potrošniško blago).

Pravice, ki izhajajo iz garancije, se lahko uveljavljajo z garancijskim listom, ki ne more biti pogoj za vračilo odprte embalaže potrošniškega izdelka s strani potrošnika. Garancijski list v primeru, da potrošniku ni na voljo, je sklenitev pogodbe dokazana, je treba upoštevati, če potrošnik predloži potrdilo, ki potrjuje plačilo plačila - v zvezi s splošnim računom prometnega davka ali potrdilom, izdanim z zakonom. V tem primeru se lahko pravice, ki izhajajo iz garancije, uveljavljajo s potrdilom, ki potrjuje plačilo nadomestila.

Poleg tega lahko prodajalec prostovoljno prevzame garancijsko obveznost, pri čemer mora kupcu, ki izpolnjuje pogoje za potrošnika, predložiti garancijsko izjavo.

Garancijska izjava mora biti potrošniku na voljo na trajnem nosilcu podatkov najpozneje ob dobavi izdelka.

Garancijska izjava mora vsebovati naslednje:

 • jasno izjavo o tem, da je potrošnik v primeru okvare izdelka upravičen do brezplačnega uveljavljanja svojih implicitnih garancijskih pravic po zakonu, na katere pravice garancija ne bo vplivala
 • ime in naslov garanta;
 • postopek, ki ga mora potrošnik upoštevati pri uveljavljanju garancijskih zahtevkov
 • navedbo proizvoda, za katerega se uveljavlja garancija, in
 • pogoje za jamstvo.

Katere pravice imate na podlagi obveznega jamstva in v kakšnem roku jih lahko uveljavljate?

Garancijske pravice

Na podlagi garancijskih pravic lahko kupec zahteva popravilo ali zamenjavo, zahteva znižanje cene v primerih, ki jih določa zakon, ali v skrajnem primeru odstopi od pogodbe, če upnik ni izvedel popravila ali zamenjave ali ni izpolnil take obveznosti v ustreznem roku glede na interes imetnika pravic,  ali je prenehal interes imetnika pravic za popravilo ali zamenjavo. Kupec lahko po svoji izbiri uveljavlja svoj zahtevek za popravilo neposredno na sedežu prodajalca, katerem koli poslovnem ali poslovalnem prostoru ali pri servisu, ki ga prodajalec navede na garancijskem listu.

Rok za uveljavljanje zahtevka

Garancijski zahtevki se lahko uveljavljajo v garancijskem roku, ki je v skladu z uredbo vlade št. 151/2003. (IX. 22.) naslednje:

 • dve leti za blago, katerega nabavna cena je dosegla 10 000 HUF, vendar ne presega 250 000 HUF,
 • tri leta za blago, katerega nabavna cena presega 250 000 HUF, vendar ne presega 250 000 HUF.

Neupoštevanje zgornjih rokov povzroči prenehanje garancijskih pravic, vendar se v primeru popravila potrošniškega blaga garancijski rok podaljša s časom, v katerem kupec zaradi napake ne more uporabljati izdelka v skladu z njegovim predvidenim namenom, začne pa teči z dnem dobave v popravilo. Garancijski rok začne teči z dnem, ko je potrošniško blago dostavljeno kupcu, oziroma z dnem zagona, če ga je izvedel prodajalec ali njegov zastopnik. Če kupec naroči potrošniško blago več kot šest mesecev po dobavi, je začetni datum garancijskega roka dan dobave.

Pravila obravnavanja garancijskih zahtevkov

Pri dogovarjanju za popravilo si prodajalec prizadeva opraviti popravilo v roku 15 dni. Rok za popravilo začne teči na dan prevzema potrošniškega blaga v popravilo.

Če trajanje popravila ali zamenjave presega petnajst dni, je prodajalec dolžan obvestiti Kupca o predvidenem trajanju popravila ali zamenjave.

Če prodajalec med prvim popravilom potrošniškega blaga v garancijskem roku ugotovi, da potrošniškega blaga ni mogoče popraviti, je prodajalec dolžan potrošniško blago zamenjati v osmih dneh, razen če mu kupec da drugačna navodila. Če zamenjava potrošniškega blaga ni mogoča, je prodajalec dolžan v osmih dneh vrniti kupnino, navedeno na garancijskem listu, ali dokazilo, ki potrjuje plačilo plačila za potrošniško blago – račun ali račun, izdan v skladu z zakonom o davku na dodano vrednost – ki ga je predložil potrošnik. S sprejemom splošnih pogojev kupec soglaša tudi s prejemanjem potrebnih informacij v elektronski obliki ali na drug način, ki je primeren za dokazovanje prejema informacij s strani kupca.

Če prodajalec ne more popraviti potrošniškega blaga v roku 30 dni:

 • popravilo se lahko izvede v daljšem roku, pod pogojem, da se je kupec z njim strinjal, ali
 • če kupec ne privoli v izvedbo popravila v daljšem roku ali kupec v zvezi s tem ni podal nobene izjave, je treba potrošniško blago zamenjati v osmih dneh po neuspešnem izteku tridesetdnevnega roka, ali
 • če kupec ne privoli v izvedbo popravila v daljšem roku ali kupec v zvezi s tem ni podal nobene izjave, vendar tudi zamenjava potrošniškega blaga ni mogoča, se kupnina, navedena na računu ali prejemu potrošniškega blaga, vrne kupcu v osmih dneh po neuspešnem izteku tridesetdnevnega roka.

Če ima potrošniško blago napako že 4. krat, se potrošniško blago zamenja v osmih dneh, če pa zamenjava potrošniškega blaga ni mogoča, se kupnina, navedena na računu ali prejemu potrošniškega blaga, kupcu vrne v osmih dneh.

Potrošniško blago, za katero velja obvezna garancija v skladu z vladno uredbo 151/2003 in je vgrajeno s fiksno povezavo, težjo od 10 kg, ali ki ga ni mogoče prevažati kot ročno prtljago v javnem prevozu, je treba popraviti, razen vozil, na kraju obratovanja. Če popravila ni mogoče opraviti na kraju operacije, podjetje ali, v primeru reklamacije, uveljavljane neposredno pri servisu, servisna služba poskrbi za demontažo in montažo ter dostavo in vračilo potrošniškega blaga.

Izjeme za zagotavljanje

Določbe pod naslovom "Pravila obravnavanja garancijskih zahtevkov" ne zajemajo električnih koles, električnih skuterjev, štirikolesnikov, motornih koles, mopedov, avtomobilov, počitniških prikolic, avtodomov, avtodomov s prikolico, prikolic in motornih čolnov. Tudi v primeru teh Izdelkov pa je Prodajalec dolžan stremeti k izpolnitvi zahtevka za popravilo v roku 15 dni. Če trajanje popravila ali zamenjave presega petnajst dni, je prodajalec dolžan obvestiti Kupca o predvidenem trajanju popravila ali zamenjave.

Kakšno je razmerje med garancijo in drugimi garancijskimi pravicami?

Garancijske pravice obstajajo poleg garancijskih pravic (odgovornost za izdelke in implicitna garancija), vendar je temeljna razlika med splošnimi garancijskimi pravicami in garancijo v tem, da je dokazno breme za potrošnika ugodnejše v primeru garancije.

Prodajalčeva prostovoljna garancijska zaveza v času obveznega garancijskega obdobja za potrošnika ne sme vključevati pogojev, ki so bolj neugodni od pravic, ki jih zagotavljajo obvezna garancijska pravila. Po tem pa se lahko določijo pogoji prostovoljne garancije, vendar garancija v tem primeru ne more vplivati na potrošnika - torej vključno z obstojem pravic, ki temeljijo na dodatni garanciji.

Zahtevek za zamenjavo v treh delovnih dneh

Zahtevek za zamenjavo v roku treh delovnih dni velja tudi v primeru nakupov v spletnih trgovinah. Zahtevek za zamenjavo v treh delovnih dneh se lahko uveljavlja v zvezi z novim potrošniškim blagom na podlagi vladne uredbe 151/2003. (IX. 22.) ki predpisuje, da če oseba uveljavlja zahtevek za zamenjavo v treh delovnih dneh, prodajalec šteje, da je bil izdelek v času prodaje okvarjen, in izdelek nemudoma zamenja.

V katerih primerih bo prodajalec oproščen garancijske obveznosti?

Prodajalec bo iz garancijske obveznosti izvzet le, če dokaže, da je vzrok za učinek nastal po izpolnitvi.

Opozarjamo vas na dejstvo, da lahko hkrati vzporedno uveljavljate dodatno garancijo in garancijski zahtevek ter garancijski in garancijski zahtevek za izdelek zaradi iste napake. Če pa ste po drugi strani enkrat uspešno uveljavljali svoj zahtevek, ki je posledica pomanjkljive izpolnitve zaradi določene napake (na primer, podjetje je izdelek zamenjalo), ne morete več uveljavljati zahtevka za isto napako na drugi pravni podlagi.

Informacije o odgovornosti za izdelek in implicitni garanciji v zvezi z jamstvom o skladnosti izdelkov v primeru, da kupci, ki ne izpolnjujejo pogojev za potrošnike

Splošna pravila implicitnih garancijskih pravic

Kupec, ki ne izpolnjuje pogojev za potrošnika, lahko po svoji izbiri uveljavlja naslednje implicitne garancijske zahtevke: Zahtevate lahko popravilo ali zamenjavo, razen če upoštevanje garancijske pravice po vaši izbiri ni mogoče ali bi povzročilo nesorazmerne stroške s strani prodajalca v primerjavi z alternativnim sredstvom. Če niste ali niste mogli zahtevati popravila ali zamenjave, lahko zahtevate sorazmerno znižanje nadomestila, napako lahko odpravite sami ali jo popravite na stroške prodajalca ali pa v skrajnem primeru odstopite od pogodbe.

Pravico imate do spremembe, razen če je bilo to upravičeno ali potrebno zaradi prodajalčevega ravnanja.

V primeru rabljenih izdelkov garancija in garancijske pravice odstopajo od splošnih pravil. Do pomanjkljive izpolnitve lahko pride tudi v primeru rabljenih izdelkov, vendar je treba upoštevati okoliščine, na podlagi katerih lahko potrošnik pričakuje nastanek določenih napak. Zaradi zastarelosti postajajo določene napake vse pogostejše, zato ni mogoče pričakovati, da bo rabljeni izdelek enake kakovosti kot na novo kupljen izdelek. Zato lahko kupec uveljavlja svoje garancijske pravice samo v zvezi s pomanjkljivostmi, ki presegajo napake, ki so posledica rabljene narave izdelka in ki nastanejo ne glede na takšno naravo. Če ima Rabljeni Izdelek napako in je Kupec, ki izpolnjuje pogoje za potrošnika, ob nakupu prejel informacije o tej napaki, Ponudnik storitev ne odgovarja za to napako. V primeru kupcev, ki se ne kvalificirajo kot potrošniki, je rok za uveljavljanje implicitnih garancijskih zahtevkov 1 leto, ki začne teči z dnem izvedbe (dostave).

Odgovornost za izdelke in garancija

Samo kupci, ki se štejejo za potrošnike, imajo pravice do odgovornosti za proizvode in pravice, ki izhajajo iz obvezne garancije. Če prodajalec zagotovi prostovoljno garancijo za izdelek, mora to posebej navesti med nakupom izdelka. Če proizvajalec zagotovi garancijo proizvajalca, ki krije tudi kupce, ki ne izpolnjujejo pogojev za potrošnike, se lahko takšni zahtevki uveljavljajo neposredno proti proizvajalcu.

.Čezmejna prodaj

Prodajalec ne razlikuje med kupci, ki kupujejo prek spletne strani na ozemlju Madžarske, in kupci, ki niso na ozemlju Madžarske, vendar na ozemlju Evropske unije. Če v teh splošnih pogojih ni določeno drugače, prodajalec zagotavlja dostavo/prevzem naročenega blaga na območju Madžarske in drugih držav članic Evropske unije.

 • Določbe teh pogojev veljajo tudi za nakupe zunaj Madžarske, kjer za namene tega oddelka "kupec" pomeni potrošnika, ki je državljan ali prebivalec države članice ali podjetje s sedežem v državi članici in kupuje izdelke ali storitve v Evropski uniji izključno za končno uporabo. "potrošnik" pomeni fizično osebo, ki deluje zunaj svoje trgovske, industrijske, obrtne ali poklicne dejavnosti.
 • Primarna jezika za komunikacijo in nakup sta madžarščina in angleščina. Prodajalec ni dolžan komunicirati s kupcem v nacionalnem jeziku kupca, vendar bo, kadar koli bo to mogoče, med komunikacijo uporabljal jezik kupca.
 • Prodajalec ni dolžan izpolnjevati nepogodbenih zahtev, kot so označevanje ali zahteve, specifične za določeno panogo, predpisane v nacionalni zakonodaji države članice kupca v zvezi z zadevnimi izdelki, ali kupca obveščati o teh zahtevah.
 • Pri nakupu pri prodajalcu se veljavna stopnja DDV določi v skladu s trenutno stopnjo DDV države, ki ustreza naslovu za izstavitev računa kupca.
 • Kupec lahko uveljavlja svoja pravna sredstva v skladu s temi pogoji.
 • Če uporabljate elektronsko plačilno rešitev, bo plačilo izvedeno v valuti, ki jo določi prodajalec.
 • Prodajalec lahko zadrži dostavo izdelka, dokler ni zagotovljeno, da sta cena izdelkov in stroški dostave v celoti in uspešno plačani z uporabo elektronske plačilne rešitve (vključno s primerom, ko je cena izdelkov plačana z bančnim nakazilom in kupec prenese kupnino (pristojbino za dostavo) v valuti države članice kupca, in prodajalec ne prejme celotnega zneska nakupne cene in pristojbine za dostavo zaradi stroškov konverzije in drugih bančnih provizij in stroškov). Če cena izdelka ni bila v celoti plačana, lahko prodajalec od kupca zahteva, da dopolni nakupno ceno.
 • Za zagotovitev dostave izdelka prodajalec nemadžarskim kupcem ponuja enake možnosti dostave kot madžarskim kupcem.
 • Če ima kupec v skladu s splošnimi pogoji možnost zahtevati dostavo izdelka na ozemlju Madžarske ali druge države članice EU, lahko kupci, ki niso madžarski, izberejo tudi kateri koli način dostave, določen v pogojih.
 • Če kupec lahko izbere možnost prevzema v skladu s pogoji prevzema izdelka, lahko to možnost izberejo tudi nemadžarski kupci.
 • V nasprotnem primeru lahko kupec poskrbi za prevoz izdelka na lastne stroške. Madžarski kupci nimajo pravice izbrati te možnosti.
 • Prodajalec bo naročilo izpolnil po plačilu dobavnine, če pa kupec prodajalcu ne plača dostavnine ali kupec do določenega datuma sam ne poskrbi za prevoz izdelka, bo prodajalec prekinil pogodbo in kupcu vrnil predplačano kupnino.
Avtorske pravice

V skladu z odstavkom 1 oddelka 1 zakona št. LXXVI iz leta 1999 o avtorskih pravicah (v nadaljevanju: zakon o avtorskih pravicah) se spletno mesto šteje za avtorsko zaščiteno gradivo, zato so vsi deli zaščiteni z avtorskimi pravicami. V skladu z odstavkom (1) 16. člena zakona o avtorskih pravicah je prepovedana nepooblaščena uporaba grafičnih in programskih rešitev, računalniških programov spletnega mesta ali uporaba aplikacije, ki se lahko uporablja za spreminjanje spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela. Vse gradivo s spletnega mesta in njegove baze podatkov se lahko uporablja le, tudi s pisnim soglasjem imetnika pravic, z navedbo spletnega mesta in navedbo vira. Imetnik pravic je: Weisson Kft.

Obvestilo o zasebnosti
Izjava o varstvu podatkov

Zadnja posodobitev: 11.06.2024

Upravljavec podatkov

Ime: Weisson Kft.

Registrirani sedež: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštni naslov, reševanje pritožb: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

E-pošta: info@sportlampa.com

Spletna stran: https://sportlampa.si

Ponudnik storitev gostovanja

Ime: UNAS Online Kft.

Poštni naslov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-pošta: unas@unas.hu

Opis dejavnosti obdelave podatkov, ki se izvajajo med delovanjem spletne trgovine

Ta dokument vsebuje vse relevantne informacije o obdelavi podatkov v zvezi z delovanjem spletne trgovine v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679) Evropske unije (v nadaljevanju: Uredba ali GDPR) in Zakonom CXII iz leta 2011 (v nadaljevanju: Zakon o zasebnosti).

Informacije o uporabi piškotkov

Kaj je piškotek?

Ob obisku spletne strani upravljavec podatkov uporablja piškotke. Piškotek je informacijski paket, sestavljen iz črk in številk, ki jih na vaš brskalnik pošlje naša spletna stran z namenom shranjevanja določenih nastavitev, olajšanja uporabe naše spletne strani in pomoči pri zbiranju ustreznih, statističnih podatkov naših obiskovalcev. Nekateri piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov in niso primerni za identifikacijo posameznih uporabnikov, nekateri piškotki pa vsebujejo edinstven identifikator, to je skrivno zaporedje številk, ki se generira naključno, ki ga bo shranila vaša naprava in bo zato zagotovila vašo identifikacijo. Trajanje delovanja vsakega piškotka je vključeno v ustrezen opis.

Pravni okvir in pravna podlaga za piškotke:

Pravna podlaga za obdelavo je vaša privolitev v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe.

Glavne značilnosti piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto:

Nujno potrebni piškotki:

Če se ne strinjate z uporabo piškotkov, vam določene funkcije ne bodo na voljo.

 • Piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje: Ti piškotki so bistveni za uporabo spletnega mesta in omogočajo uporabo osnovnih funkcij spletnega mesta. Če teh piškotkov ni, vam več funkcij spletnega mesta ne bo na voljo. Življenjska doba teh piškotkov je omejena izključno na trajanje seje.
 • Sejni piškotki: ti piškotki shranjujejo lokacijo uporabnika, jezik brskalnika in valuto plačila. Njihova življenjska doba traja, dokler se brskalnik ne zapre ali največ 2 uri.
 • Priporočeni piškotki izdelka: beleži seznam izdelkov, ki jih je treba priporočiti s funkcijo »Priporoči prijatelju«. Njihova življenjska doba je 60 dni.
 • Mobilna različica, oblikovni piškotki: zazna napravo, ki jo obiskovalec uporablja, in preklopi na popolni pogled na mobilnem telefonu. Njihova življenjska doba je 365 dni.
 • Piškotki za sprejem piškotkov: Ob prihodu na spletno mesto sprejmete izjavo o shranjevanju piškotkov v ustreznem oknu. Njihova življenjska doba je 365 dni.
 • Izhod #2 piškotkov: Obiskovalca odjavi po 90 dneh po opciji #2. Njihova življenjska doba je 90 dni.
 • Piškotki za identifikator zaledja: identifikator zalednega strežnika, ki služi spletnemu mestu. Njihova življenjska doba traja, dokler brskalnika ne zaprete. employee_login_last_email E-poštni naslov shrani ob prijavi, dokler se brskalnik ne zapre.
 • Ealrm, ealem, ealpw: zagotavlja trajno prijavo. Njihova življenjska doba je 180 dni.
 • come_from: Izvede preusmeritev prijave. Njihova življenjska doba je 10 minut.
 • valuta: shranjuje valuto kupca. Njihova življenjska doba je 30 dni.

Statistični piškotki:

 • Piškotki Google Analytics: Google Analytics je Googlovo analitično orodje, ki lastnikom spletnih strani in aplikacij omogoča natančnejšo sliko o dejavnostih svojih obiskovalcev. Storitev lahko uporablja piškotke za zbiranje informacij in poročanje o statističnih podatkih o uporabi spletnega mesta, ne da bi individualno identificirala obiskovalce Googla. Google Analytics uporablja predvsem "__ga" piškotke. Poleg poročanja statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta se lahko Google Analytics skupaj z zgoraj opisanimi oglasnimi piškotki uporablja tudi za prikazovanje ustreznejših oglasov v Googlovih izdelkih (npr. v Iskanju Google) in na spletu.
 • Piškotki za izboljšanje uporabniške izkušnje: Ti piškotki zbirajo informacije o tem, kako uporabnik uporablja spletno mesto, na primer, katere strani uporabnik najpogosteje obišče ali katera sporočila o napakah prejme s spletnega mesta. Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki bi identificirale obiskovalca, to pomeni, da delujejo s popolnoma splošnimi, anonimnimi podatki. Podatke, pridobljene iz teh informacij, uporabljajo za izboljšanje delovanja spletnega mesta. Življenjska doba teh piškotkov je omejena izključno na trajanje seje.
 • Piškotki za priporočila: beležijo zunanje spletne strani, s katerih je obiskovalec prišel na spletno mesto. Njihova življenjska doba traja, dokler brskalnika ne zaprete.
 • Piškotki izdelkov, ki so si jih nazadnje ogledali: beležijo izdelek, ki si ga je obiskovalec nazadnje ogledal. Njihova življenjska doba je 60 dni.
 • Piškotki zadnje ogledane kategorije: zabeleži kategorijo, ki si jo nazadnje ogledate. Njihova življenjska doba je 60 dni.
 • Piškotki košarice: beleži izdelke, dodane v košarico. Njihova življenjska doba je 365 dni.
 • Piškotki inteligentne ponudbe: beležijo pogoje za prikaz inteligentnih ponudb (npr. ali je obiskovalec že obiskal spletno mesto, ali ima naročilo). Njihova življenjska doba je 30 dni.

Marketinški piškotki:

 • Piškotki Google Adwords: ko nekdo obišče našo spletno stran, bo identifikator piškotka obiskovalca dodan na seznam za ponovno trženje. Google v Googlovih izdelkih uporablja piškotke – npr. piškotke NID in SID – na primer za prilagajanje oglasov, prikazanih v Iskanju Google. Google te piškotke uporablja na primer, da si zapomni vaša prejšnja iskanja, interakcije z oglasi določenih oglaševalcev ali rezultatov iskanja ali obiske spletnih mest oglaševalcev. AdWords sledenje konverzijam uporablja piškotke. Za sledenje prodaji in drugim konverzijam, ki so posledica oglaševanja, se piškotki shranijo na uporabnikov računalnik, ko uporabnik klikne oglas. Nekateri običajni načini uporabe piškotkov so: izbiranje oglasov na podlagi tega, kar je pomembno za določenega uporabnika, izboljšanje poročil o uspešnosti oglaševalskih akcij in izogibanje prikazovanju oglasov, ki jih je uporabnik že videl.
 • Piškotki za ponovno trženje: ti piškotki se lahko prikažejo prejšnjim obiskovalcem ali uporabnikom, ko brskajo po drugih spletnih mestih v Google Prikaznem omrežju ali iščejo izraze, povezane z njegovimi izdelki ali storitvami.
 • predictionio: piškotek za identifikacijo uporabnika za priporočanje prilagojenih oglasov. Njihova življenjska doba je 3 mesece.
 • Facebook pixel (Facebook piškotki): Facebook pixel je koda, ki omogoča, da se na spletni strani pripravi poročilo o konverzijah, pripravi ciljne publike in lastniku spletnega mesta prejme podrobno analizo o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran. Facebook pixel omogoča prikazovanje prilagojenih oglasov obiskovalcem spletnega mesta na platformi Facebook. Facebookovo politiko zasebnosti si lahko preberete tukaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Več informacij o brisanju piškotkov najdete na naslednjih povezavah:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Obod: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Podatki, ki se obdelujejo za namen sklenitve in izvajanja pogodbe

Za sklenitev in izvajanje pogodbe lahko pride do več primerov obdelave podatkov. Obveščamo vas, da bo obdelava podatkov, povezanih z upravljanjem pritožb in administracijo v zvezi z garancijskimi pravicami, izvedena le, če uveljavljate eno od navedenih pravic. Če ne kupujete prek spletne trgovine, temveč prispete le kot obiskovalec, lahko določbe o obdelavi podatkov za namene trženja veljajo za vas, če nam podate soglasje za namene trženja. Dejavnosti obdelave podatkov za namen podrobne sklenitve in izvajanja pogodbe so:

Stik

Če na primer stopite v stik z nami po e-pošti, kontaktnem obrazcu ali po telefonu za povpraševanje o izdelku. Predhodni stik ni potreben, lahko naročite v spletni trgovini kadarkoli, če ga ni.

Obdelani podatki

Podatki, ki ste nam jih posredovali, ko ste stopili v stik z nami.

Obdobje obdelave podatkov

Podatke obdelujemo 5 let v skladu s civilnopravnim zastaralnim rokom.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno soglasje, dano upravljavcu podatkov, tako da stopite v stik z nami. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

Registracija na spletni strani

S shranjevanjem podatkov, posredovanih ob registraciji, lahko upravljavec podatkov zagotovi priročnejšo storitev (npr. posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bo treba posredovati svojih podatkov vsakič, ko kupuje na spletnem mestu). Registracija ni pogoj za sklepanje pogodb

Obdelani podatki

Med obdelavo podatkov upravljavec obdeluje vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, lastnosti kupljenih izdelkov in datum nakupa.

Obdobje obdelave podatkov

Do preklica vašega soglasja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno soglasje, ki ga z registracijo daste upravljavcu podatkov. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

Obdelava naročila

Dejavnosti obdelave podatkov v okviru upravljanja naročil, ki so potrebne za izvajanje pogodbe.

Obdelani podatki

Med obdelavo podatkov upravljavec obdeluje vaše ime, naslov, e-poštni naslov, lastnosti kupljenih izdelkov, številko naročila in datum nakupa. Če oddate naročilo v spletni trgovini, je obdelava podatkov in posredovanje podatkov neizogibno za izvedbo pogodbe.

Obdobje obdelave podatkov

Podatke obdelujemo 5 let v skladu s civilnopravnim zastaralnim rokom.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Izvajanje pogodbe. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe]

Izdajanje računa

Obdelava podatkov se izvaja z namenom izdaje računa v skladu z zakonom in izpolnjevanja obveznosti hrambe računovodske listine. V skladu z odstavki (1) do (2) oddelka 169 zakona o računovodstvu morajo gospodarske organizacije hraniti računovodske listine, ki neposredno in posredno podpirajo računovodske evidence.

Obdelani podatki

Ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka.

Obdobje obdelave podatkov

V skladu z odstavkom 2 oddelka 169 zakona o računovodstvu je treba izdane račune hraniti 8 let od izdaje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

V skladu z odstavkom 1 člena 159 zakona CXXVII iz leta 2007 o davku na dodano vrednost je izdaja računa obvezna, izdane račune pa je treba v skladu z odstavkom 2 člena 169 računovodskega zakona hraniti 8 let. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe].

Obdelava podatkov v zvezi z dostavo izdelkov

Obdelava podatkov se izvaja z namenom dostave naročenega izdelka.

Obdelani podatki

Ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka.

Obdobje obdelave podatkov

Obdelava podatkov se izvaja z namenom dostave naročenega izdelka.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Izvajanje pogodbe. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe]

Prejemniki in obdelovalci podatkov za dostavo blaga

Ime prejemnika: (Packeta) Zásilkovna s.r.o.

Sedež prejemnika: t Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praga 9

E-poštni naslov prejemnika: privacy@zasilkovna.cz

Spletna stran prejemnika: https://www.packeta.com/global

Upravljanje garancijskih in garancijskih zahtevkov

Glede garancijskih in garancijskih pravic moramo ravnati v skladu z odlokom št. 19/2014. (IV. 29.) ministra za nacionalno gospodarstvo, ki določi način upravljanja takih terjatev.

Obdelani podatki

Glede garancijskih in garancijskih pravic moramo ravnati v skladu z odlokom št. 19/2014. (IV. 29.) ministra za nacionalno gospodarstvo.

V skladu z uredbo moramo upoštevati garancijski ali garancijski zahtevek, o katerem smo bili obveščeni in v katerem beležimo:

 1. vaše ime, naslov in izjavo, da soglašate z obdelavo vaših podatkov, navedenih v evidenci v skladu z uredbo,
 2. ime in nabavna cena materialnega predmeta, prodanega po pogodbi, sklenjeni med nami,
 3. datum izvedbe pogodbe,
 4. datum prijave napake,
 5. opis napake,
 6. pravico, ki jo želite uveljaviti na podlagi vaše garancije ali garancijske pravice, in
 7. način ravnanja z garancijskim ali garancijskim zahtevkom ali utemeljitev zavrnitve pravice, ki naj bi se uveljavljala na podlagi zahtevka.

Če kupljeni izdelek prevzamemo od vas, moramo izdati potrdilo o prejemu, ki mora vsebovati naslednje:

 1. vaše ime in naslov,
 2. podatke, potrebne za identifikacijo predmeta,
 3. datum prejema predmeta in
 4. datum, ko lahko popravljeni predmet sprejmete.

Obdobje obdelave podatkov

Podjetje je dolžno hraniti evidenco o potrošnikovem predloženem garancijskem ali garancijskem zahtevku tri leta po prevzemu evidence in jo v zvezi s tem predložiti na zahtevo organa, ki ima v njem delež.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je izpolnjevanje vitkih obveznosti, ki jih določa Uredba št. 19/2014 (IV. 29.) ministra za nacionalno gospodarstvo (odstavek 1, oddelek 4, in odstavek 1, oddelek 6) [obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe].

Obravnavanje drugih pritožb v zvezi z varstvom potrošnikov

Obdelava podatkov se bo izvajala za namen obravnave pritožb v zvezi z varstvom potrošnikov. Če se na nas obrnete s pritožbo, bo obdelava podatkov in posredovanje podatkov neizogibna.

Obdelani podatki

Ime kupca, telefonska številka, e-poštni naslov, vsebina reklamacije.

Obdobje obdelave podatkov

Pritožbe potrošnikov se hranijo 3 leta na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Prostovoljno se lahko odločite, ali nameravate pri nas vložiti pritožbo, če pa to storite, smo dolžni vašo pritožbo hraniti 3 leta v skladu z odstavkom (7) oddelka 17/A zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov [obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe].

Podatki, ki se obdelujejo v zvezi s preverljivostjo privolitve

Ob registraciji, oddaji naročila ali prijavi na e-novice informacijski sistem shrani informacijske podatke, povezane s soglasjem, za namene dokazovanja.

Obdelani podatki

Datum privolitve in IP-naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdobje obdelave podatkov

Zaradi skladnosti z zakonskimi določbami mora biti privolitev preverljiva kasneje, zato se podatki hranijo za zastaralni rok po prenehanju obdelave podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Ta obveznost je predpisana v členu 7(1) Uredbe [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe]

Obdelava podatkov z marketinškimi nameni

Obdelava podatkov v zvezi s pošiljanjem e-novic

Obdelava podatkov se izvaja za namen pošiljanja e-novic.

Obdelani podatki

Ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka.

Obdobje obdelave podatkov

Do preklica privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno soglasje, dano upravljavcu podatkov tako, da se naročite na e-novice. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

Obdelava podatkov, povezanih s pošiljanjem in prikazovanjem prilagojenih oglasov

Obdelava podatkov se izvaja za namen pošiljanja vsebine oglasov v skladu z obsegom zanimanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelani podatki

Ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka.

Obdobje obdelave podatkov

Do preklica vašega soglasja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno, ločeno soglasje, dano upravljavcu podatkov ob zbiranju podatkov. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

Ponovno trženje

Obdelava podatkov se izvaja kot dejavnost ponovnega trženja, ki jo omogočajo piškotki.

Obdelani podatki

Podatki, ki jih obdelujejo piškotki, opredeljeni v obvestilu o piškotkih.

Obdobje obdelave podatkov

Obdobje shranjevanja podatkov s strani danega piškotka. Več informacij je na voljo tukaj:

Splošni podatki o piškotkih Googla:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Podatki storitve Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informacije na Facebooku:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno soglasje, dano upravljavcu podatkov z uporabo spletnega mesta. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

Stava

Obdelava podatkov se izvaja za izvedbo nagradnih iger.

Obdelani podatki

Ime, e-poštni naslov, telefonska številka.

Obdobje obdelave podatkov

Podatki bodo izbrisani po zaključku nagradnih iger, razen podatkov nagrajencev, ki jih je upravljavec v skladu z Zakonom o računovodstvu dolžan hraniti 8 let.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše prostovoljno soglasje, dano upravljavcu podatkov z uporabo spletnega mesta. [Obdelava podatkov v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe]

*Avtomatizirano sprejemanje odločitev*

Namen avtomatiziranega sprejemanja odločitev je sklenitev in izvajanje pogodbe med upravljavcem in posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, rezultat avtomatiziranega sprejemanja odločitev pa bo preverilo osebje upravljavca. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati človeško posredovanje upravljavca podatkov v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem odločitev, izraziti svoje stališče in vložiti ugovor zoper odločitev.

 Upravljavec podatkov uporablja avtomatizirano sprejemanje odločitev v naslednjih primerih:

Redni popust strank - uporabljena logika: - posledice v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: Koda kupona

- uporabna logika: - posledice v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: kalkulator pristojbin za dostavo na podlagi teže

- uporabna logika: - posledice v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki: kalkulator pristojbin za dostavo na podlagi vrednosti

- uporabna logika: - posledice v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki:

Dodatne dejavnosti obdelave podatkov Če namerava upravljavec podatkov izvajati nadaljnje dejavnosti obdelave podatkov, bo zagotovil predhodne informacije o dejanskih okoliščinah obdelave podatkov (pravni okvir in pravna podlaga obdelave podatkov, obseg obdelanih podatkov, obdobje obdelave podatkov).

Prejemniki osebnih podatkov

Dejavnosti obdelovalcev podatkov za shranjevanje osebnih podatkov

Ime obdelovalca podatkov: UNAS Online Kft.

E-pošta obdelovalca podatkov: unas@unas.hu

Registrirani sedež obdelovalca podatkov: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Spletna stran obdelovalca podatkov: unas.hu

Obdelovalec osebnih podatkov izvaja hrambo osebnih podatkov na podlagi pogodbe, sklenjene z Upravljavcem. Obdelovalec podatkov ni upravičen do dostopa do osebnih podatkov.

Dejavnosti obdelovalcev podatkov v zvezi s pošiljanjem e-novic

Ime podjetja, ki upravlja sistem glasila: The Rocket Science Group LLC.

Sedež podjetja, ki upravlja sistem glasila: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Elektronski naslov podjetja, ki upravlja sistem novic: privacy@mailchimp.com

Spletna stran podjetja, ki upravlja sistem novic:  mailchimp.com

Obdelovalec podatkov sodeluje pri pošiljanju novic na podlagi pogodbe, sklenjene z Upravljavcem podatkov. V okviru tega sodelovanja obdelovalec podatkov obdeluje ime in naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obsegu, ki je potreben za pošiljanje glasil.

Dejavnosti obdelovalcev podatkov, povezane z izdajanjem računov

Ime obdelovalca podatkov: KBOSS.hu Kft.

Sedež obdelovalca podatkov: 1031 Budimpešta, Záhony utca 7.

Spletna stran obdelovalca podatkov: https://www.szamlazz.hu

Obdelovalec podatkov sodeluje pri evidentiranju računovodskih listin na podlagi pogodbe, sklenjene pisno z upravljavcem. V okviru tega sodelovanja obdelovalec podatkov obdeluje ime in naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obsegu, potrebnem za računovodske evidence, za obdobje v skladu z odstavkom 2 oddelka 169 računovodskega zakona in ju takoj zatem izbriše.

Obdelava podatkov v zvezi s spletnim plačevanjem

Ime upravljavca podatkov: Teya Solutions Ltd.

Sedež upravljavca podatkov: tretje nadstropje, 20 Old Bailey, London, EC4M 7AN, Združeno kraljestvo

Spletna stran upravljavca podatkov: https://www.teya.com/

Ponudnik spletnih plačilnih storitev sodeluje pri izvajanju spletnih plačil na podlagi pogodbe, sklenjene pisno z upravljavcem podatkov, za namen katere se med postopkom nakupa izvede prenos podatkov ponudniku spletnih plačilnih storitev. V okviru tega sodelovanja ponudnik spletnih plačilnih storitev v skladu s svojo politiko zasebnosti obdeluje ime in naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter številko in datum naročila. Namen prenosa podatkov: zagotoviti ponudniku spletnih plačilnih storitev podatke o transakciji, ki so potrebni za plačilo, odrejeno pri ponudniku spletnih plačilnih storitev in povezano z nakupom.

Pravna podlaga: izvajanje pogodbe, sklenjene med vami in upravljavcem podatkov v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe, ki vključuje plačilo s strani kupca in za katero je v primeru spletnega plačila potreben prenos podatkov v skladu s tem razdelkom.

DEJAVNOST PODATKOVNIH PROCESORJEV, POVEZANIH S STORITVIJO IZPOLNJEVANJA NAROČIL SPLETNE TRGOVINE

Ime obdelovalca podatkov: Whitefish Logisztika Kft.

Sedež obdelovalca podatkov: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.

Namen obdelave osebnih podatkov s strani Obdelovalca: upravljanje naročil, pakiranje izdelkov, predaja paketov Ponudniku storitev izvajanje dostave, upravljanje vrnjenih izdelkov, izdajanje računov v imenu Upravljavca. Poleg tega obdelovalec podatkov omogoča upravljavcu podatkov, da zgoraj navedene podatke brez časovne omejitve registrira v sistemu Webshippy.

Kategorije obdelanih podatkov:

Podatki o stranki, potrebni za izdajanje računov in dostavo: ime naslovnika (kupca), naslov za dostavo, naslov za izstavitev računa (če račun izda obdelovalec podatkov v imenu upravljavca), telefonska številka, e-poštni naslov, podatki o nakupu: datum, cena kupljenega izdelka, lastnosti izdelka, način in status dostave, način in status plačila, znesek, ID naročila,  Podrobnosti o dostavi in opombe.

Obdobje obdelave osebnih podatkov

Upravljavec podatkov naroči obdelovalcu podatkov, da obdelane podatke hrani 1 leto po izpolnitvi naročila v sistemu Whitefish. Sistem Whitefish omogoča upravljavcu podatkov, da registrira podatke tudi po izteku 1-letnega obdobja hrambe v zvezi z naročili, ki so izpolnjena prek sistema Whitefish. Upravljavec lahko podatke izbriše iz registra kadarkoli po preteku 1-letnega obdobja hrambe, s čimer sistem Whitefish omogoča upravljavcu podatkov, da upošteva roke obdelave podatkov, ki jih določi sam Upravljavec podatkov.

Vaše pravice med obdelavo podatkov

V obdobju obdelave podatkov ste upravičeni do naslednjih pravic v skladu z določbami Uredbe:

 • Pravica do preklica soglasja
 • Dostop do osebnih podatkov in informacij v zvezi z obdelavo podatkov
 • pravica do popravka
 • omejitev obdelave podatkov,
 • pravica do izbrisa
 • Pravica do ugovora
 • pravica do prenosljivosti podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice, bo to vključevalo vašo identifikacijo, upravljavec podatkov pa mora nujno komunicirati z vami. Zato bo za namen identifikacije potrebno posredovati osebne podatke (vendar lahko kot osnova za identifikacijo služijo le vaši podatki, ki jih je upravljavec podatkov že obdelal), vaše pritožbe v zvezi z obdelavo podatkov pa bodo na voljo v vašem e-poštnem računu v roku, določenem v tem obvestilu o zasebnosti glede pritožb. Če ste bili naša stranka in se želite identificirati za namen obravnavanja pritožb ali postopka upravljanja garancij, za identifikacijo vnesite tudi ID naročila. Na ta način vas lahko identificiramo kot našo stranko. Upravljavec bo na pritožbe v zvezi z obdelavo podatkov odgovoril najkasneje v 30 dneh.

Pravica do preklica soglasja

Imate pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje za obdelavo podatkov, v tem primeru bodo posredovani podatki izbrisani iz našega sistema. Vendar upoštevajte, da lahko v primeru naročila, ki še ni bilo izpolnjeno, preklic soglasja povzroči, da ne bomo mogli dokončati dostave vašega naročila. Poleg tega, če je nakup že zaključen, na podlagi računovodskih predpisov ne moremo izbrisati datuma, povezanega z izdajanjem računov iz naših sistemov, in če nam niste plačali preostalega zneska, lahko vaše podatke obdelujemo tudi v primeru preklica vašega soglasja na podlagi zakonitega interesa za izterjavo dolgov.

Dostop do osebnih podatkov

Od upravljavca podatkov imate pravico pridobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in v tem primeru imate pravico do:

 • dostop do obdelanih osebnih podatkov in
 • od upravljavca podatkov prejme informacije o:
  • namene obdelave podatkov;
  • kategorije vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
  • informacije o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
  • predvideno obdobje obdelave osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj vaše pravice, da od upravljavca podatkov zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami ali da ugovarjate taki obdelavi;
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o razlogih zanj, pa tudi pomen in predvidene posledice takšne obdelave za vas.

Namen uveljavljanja teh pravic je lahko namenjen ugotavljanju in preverjanju zakonitosti obdelave podatkov, zato lahko upravljavec v primeru večkratnih zahtev po informacijah zaračuna pravično pristojbino v zameno za posredovanje informacij.

Dostop do osebnih podatkov zagotavlja upravljavec tako, da vam obdelane osebne podatke in informacije po identifikaciji pošlje po elektronski pošti. Če ste se registrirali, vam omogočamo dostop, tako da si lahko ogledate in preverite svoje osebne podatke tako, da se prijavite v svoj uporabniški račun.

V svoji zahtevi navedite, da zahtevate dostop do osebnih podatkov ali informacij o obdelavi podatkov.

Pravica do popravka

Pravico imate, da od upravljavca podatkov brez odlašanja zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Pravico imate, da od upravljavca zahtevate omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov za obdobje, ki upravljavcu podatkov omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, in če je točne podatke mogoče takoj ugotoviti, ne bo prišlo do omejitev;
 • je obdelava podatkov nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov iz kakršnega koli razloga (na primer, ker so podatki potrebni za morebitno uveljavljanje zahtevka) in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če ste obdelavi podatkov ugovarjali, vendar lahko zakoniti interes upravljavca podatkov služi tudi kot razlog zanjo, mora biti obdelava podatkov omejena, dokler ni mogoče ugotoviti, ali zakoniti razlogi upravljavca podatkov prevladajo nad zakoniti razlogi, na katere se sklicujete.

Kadar je bila obdelava omejena, se taki osebni podatki, razen shranjevanja, obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Upravljavec vas bo obvestil pred odpravo omejitve obdelave (najmanj 3 delovne dni pred odpravo omejitve).

Pravica do izbrisa – pravica do pozabe

Pravico imate, da od upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja zahtevate izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere jih je upravljavec podatkov zbral ali kako drugače obdelal;
 • prekličete privolitev, na kateri temelji obdelava, in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • ugovarjate obdelavi, ki temelji na zakonitem interesu, in za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi (to je zakoniti interes),
 • so bili osebni podatki nezakonito obdelani s strani upravljavca podatkov, če je bilo to ugotovljeno na podlagi pritožbe,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno obveznostjo iz prava Unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca podatkov.

Kadar upravljavec podatkov na kateri koli zakoniti podlagi objavi osebne podatke in je zaradi katerega koli od zgoraj navedenih razlogov dolžan osebne podatke izbrisati, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da druge upravljavce podatkov, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da ste zahtevali, da taki upravljavci izbrišejo vse povezave do,  ali kopijo ali replikacijo teh osebnih podatkov.

Izbris se ne uporablja, če je obdelava potrebna:

 • za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 • ali skladnost s pravno obveznostjo, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca podatkov (obdelava podatkov v okviru izdajanja računov je eden od teh primerov, saj je hramba računa predpisana z zakonom) ali za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu podatkov;
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov (npr. če ima upravljavec podatkov do vas kakršne koli zahtevke, ki še niso bili izpolnjeni, ali če je v postopku reševanja pritožb).

Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na zakonitih interesih. V takem primeru upravljavec podatkov ne obdeluje več osebnih podatkov, razen če dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za takšno trženje, kar vključuje profiliranje, kolikor je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne bodo več obdelovali v te namene.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Če obdelava podatkov poteka avtomatizirano ali če upravljanje podatkov temelji na vaši prostovoljni privolitvi, imate pravico od upravljavca podatkov zahtevati podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu podatkov in ki vam jih bo upravljavec podatkov poslal v obliki xml, JSON ali CSV, s katerimi razpolagate, in  če je to tehnično izvedljivo, lahko od upravljavca podatkov zahtevate, da podatke v tem obrazcu posreduje drugemu upravljavcu podatkov.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi (vključno s profilinom) in ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali podobno znatno vpliva na vas. V teh primerih upravljavec podatkov izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravice do osebnega posredovanja upravljavca, do izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitve.

Zgoraj navedeno se ne uporablja, če odločba:

 • je potreben za sklenitev in izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
 • ga dovoljuje pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za upravljavca in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov; ali
 • temelji na vašem izrecnem soglasju.

Poročanje v sistem registracije za varstvo podatkov

V skladu z Zakonom o zasebnosti mora upravljavec podatkov o svojih določenih dejavnostih obdelave podatkov poročati sistemu registracije za varstvo podatkov. Ta obveznost poročanja je prenehala veljati 25. maja 2018.

Ukrepi za varnost podatkov

Upravljavec izjavlja, da je sprejel ustrezne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, prenosom, razkritjem, izbrisom ali uničenjem, kakor tudi pred naključnim uničenjem in poškodbo ter pred nedostopnostjo zaradi sprememb v uporabljeni tehnologiji.

Upravljavec podatkov bo storil vse, kar je v njegovi organizacijski in tehnični zmožnosti, da zagotovi, da njegovi obdelovalci podatkov pri delu z vašimi osebnimi podatki sprejmejo tudi ustrezne ukrepe za varnost podatkov.

Sredstva

Če je po vašem mnenju upravljavec podatkov kršil zakonsko določbo v zvezi z obdelavo podatkov ali ni izpolnil nobene od vaših zahtev, lahko za ustavitev domnevne nezakonite obdelave podatkov sprožite preiskovalni postopek madžarskega nacionalnega organa za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (poštni naslov: H-1363 Budimpešta, str. 9.,  e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonska številka: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Prav tako vas želimo obvestiti, da lahko v primeru kršitve zakonskih določb o obdelavi podatkov ali če upravljavec ni izpolnil nobene od vaših zahtev, vložite civilno tožbo zoper upravljavca podatkov na sodišču.

Sprememba politike zasebnosti

Upravljavec si pridržuje pravico, da te podatke o upravljanju podatkov spremeni na način, ki ne vpliva na namen in pravno podlago obdelave podatkov. Z uporabo spletnega mesta po začetku veljavnosti spremembe sprejemate spremenjeno obvestilo o zasebnosti.

Če želi upravljavec podatkov izvesti nadaljnjo obdelavo podatkov v zvezi z zbranimi podatki za namen, ki ni namen njihovega zbiranja, vas bo pred začetkom nadaljnje obdelave podatkov obvestil o namenu obdelave podatkov in informacijah o:

 • predvideno obdobje obdelave osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj vaše pravice, da od upravljavca zahtevate dostop do, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali da ugovarjate taki obdelavi v primeru obdelave podatkov na podlagi zakonitega interesa ali da zahtevate zagotavljanje prenosljivosti podatkov v primeru obdelave podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja;
 • v primeru obdelave podatkov na podlagi privolitve, da lahko svoje soglasje kadar koli prekličete,
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • ali posredovanje osebnih podatkov temelji na zakonodaji ali pogodbeni obveznosti oziroma je predpogoj za sklenitev pogodbe ter ali ste dolžni posredovati osebne podatke in kakšne so možne posledice, ki jih lahko ima neposredovanje podatkov;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o razlogih zanj, pa tudi pomen in predvidene posledice takšne obdelave za vas.

Obdelava podatkov se lahko začne šele po tem, v primeru obdelave podatkov na podlagi privolitve pa bo poleg zgoraj navedenih informacij potrebna tudi vaša privolitev v obdelavo podatkov.