Pogoji nakupa

Splošni pogodbeni pogoji
Obvestilo o zasebnosti
Splošni pogodbeni pogoji
Preambula in odtis: Podatki ponudnika storitev (prodajalca, podjetja)

Dobrodošli na našem spletnem mestu. Zahvaljujemo se vam, da ste nas izbrali za nakup. Vaše zaupanje v nas je zelo cenjeno.

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi splošnimi pogoji, uporabo spletnega mesta, določenimi izdelki, postopkom nakupa ali če se želite z nami pogovoriti o svojih individualnih potrebah, se obrnite na naše osebje na spodaj navedene kontaktne podatke!

 

Ime podjetja: Weisson Kft.

Sedež: Madžarska 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštni naslov: Madžarska 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registracijski organ: Környéki Törvényszék Budapest

Registrska številka podjetja: 13-09-193431

Davčna številka: 14585445-2-13, številka DDV EU: HU145885445

Zastopnik: Rozina Rita Székely

Telefonska številka: +36204603647

E-naslov: info@sportlampa.com

Spletna stran: http://sportlampa.si

Številka bančnega računa: 11600006-00000000-32039933 (za plačilo v HUF)

Številka IBAN: BE85967165874006 (za plačilo v EUR)

 

Podatki ponudnika storitev gostovanja

 

Ime podjetja: UNAS Online Kft.

Sedež podjetja: Madžarska 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktni podatki: unas@unas.hu

Spletna stran: unas.hu

Obseg in sprejem Splošnih pogojev, ustreznih zakonskih določb

Obseg in sprejem splošnih pogojev

Vsebino pogodbe, ki jo sklenemo med nami, poleg določb obligacijskih predpisov določajo ti Splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Skladno s tem ti Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti vas in nas, pogoje za sklenitev pogodbe, roke izpolnitve, dobavne in plačilne pogoje, pravila o odgovornosti in pogoje za uveljavljanje odstopnih pravic.
Tehnične informacije, potrebne za uporabo spletnega mesta, ki niso vsebovane v teh splošnih pogojih, so na voljo prek dodatnih informacij, ki so na voljo na spletnem mestu.
Pred oddajo naročila ste se dolžni seznaniti z določili teh splošnih pogojev.

Jezik in oblika pogodbe

Jezik pogodb, sklenjenih po teh splošnih pogojih, je slovenščina.

Pogodbe, sklenjene po teh splošnih pogojih, se ne štejejo za pisne pogodbe in jih prodajalec ne hrani v arhivu.

Ustrezni zakoni

To pogodbo (GTC) urejajo madžarski zakoni in predpisi v skladu z direktivami EU, vključno z, vendar ne omejeno na naslednje:

 • Zakon CLV 1997 o varstvu potrošnikov
 • Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih v zvezi z elektronskim poslovanjem in storitvami informacijske družbe
 • Zakon V iz leta 2013 o madžarskem civilnem zakoniku
 • Uredba Vlade 151/2003 (IX.22.) o obvezni garanciji za trajno blago
 • Uredba Vlade 45/2014 (II.26.) o podrobnejših pravilih za pogodbe med potrošniki in podjetji
 • Odlok 19/2014. (IV.29.) ministra za narodno gospodarstvo o postopkovnih pravilih za upravljanje garancijskih zahtevkov za trajno blago, prodano po pogodbah med potrošniki in podjetji
 • Zakon LXXVI iz leta 1999 o avtorski pravici
 • Zakon CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi obveščanja
 • UREDBA (EU) 2018/302 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 28. februarja 2018 o boju proti neupravičenemu geografskemu blokiranju in drugim oblikam diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu in o spremembi uredb 2006/ 2004/ES in (EU) 2017/2394 ter Direktiva 2009/22/ES
 • UREDBA (EU) 2016/679 PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Uredbe 95/46/ES (Splošno Uredba o varstvu podatkov)
 • Uredba Vlade 373/2021 (VI. 30.) o modalitetah sklepanja pogodb o nakupu blaga, zagotavljanju digitalnih vsebin in digitalnih storitev med potrošniki in podjetji

Klavzula o ločitvi, kodeks ravnanja

Če je del splošnih pogojev pravno nepopoln ali neveljaven, ostali deli pogodbe ostanejo veljavni in se namesto neveljavnega ali nepravilnega dela uporabijo ustrezni zakoni.

Prodajalec nima kodeksa ravnanja v skladu z zakonom, ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse do potrošnikov.

 

Cene in fakturiranje

Cene

Cene so navedene v EUR z vključenim DDV.

Stopnja DDV v Sloveniji: 22 %.

Prodajalec lahko občasno spremeni cene iz komercialnih razlogov. Takšne spremembe cen ne veljajo za že sklenjene pogodbe. Če je prodajalec navedel napačno ceno in je bilo naročilo za zadevni izdelek prejeto, vendar pogodbeni stranki še nista sklenili pogodbe, bo prodajalec postopal v skladu s poglavjem »Postopki v primeru napačne cene«.


Postopki v primeru napačne cene

Za očitno nepravilno ceno se šteje naslednje:

 • Cena 0 EUR
 • Cena, zmanjšana za popust, če je popust naveden napačno (npr. izdelek s ceno 100 EUR, na katerega se prizna 20 % popust, je prikazan kot cena 30 EUR).

Če je cena napačno navedena, prodajalec ponudi možnost nakupa zadevnega izdelka po dejanski ceni, kupec pa se lahko ob upoštevanju teh podatkov odloči, ali bo naročil zadevni izdelek po tej dejanski ceni ali naročilo brez naročila preklical. to ima škodljive pravne posledice.

Elektronsko fakturiranje

Naše podjetje uporablja elektronsko izdajanje računov v skladu s 175. členom zakona CXXVII iz leta 2007. (Madžarska) S sprejetjem teh pogojev in določil se strinjate z uporabo elektronskega izdajanja računov.

Upravljanje pritožb in pravna sredstva

Potrošnik lahko uveljavlja garancijski zahtevek za blago ali reklamira ravnanje, delovanje ali opustitev prodajalca na naslednje kontaktne podatke in načine:


• Pisno prek spletne strani: https://www.sportlampa.si/
• Pisno na elektronski naslov: info@sportlampa.com
• Pisno po pošti: Madžarska, 2241 Sülysáp, Tápió u.
• Osebno ustno na telefonsko številko: +36204603647


Potrošnik lahko podjetju ustno ali pisno izrazi zaskrbljenost glede ravnanja, aktivnosti ali opustitve podjetja ali katere koli osebe, ki deluje v imenu ali v interesu podjetja in je neposredno povezana z distribucijo ali prodajo blaga potrošnikom.
Družba je dolžna nemudoma raziskati ustne pritožbe in po potrebi sprejeti popravne ukrepe. Če se potrošnik z obravnavanjem pritožbe ne strinja ali takojšnja preiskava pritožbe ni mogoča, je podjetje dolžno nemudoma evidentirati pritožbo in odgovor nanjo. V primeru osebne ustne pritožbe mora podjetje potrošniku na kraju samem posredovati kopijo pritožbe. Za reklamacije po telefonu ali drugi elektronski komunikacijski storitvi mora podjetje v roku 30 dni potrošniku poslati vsebinski odgovor s pojasnilom v skladu z zahtevami za odgovarjanje na pisne reklamacije. V nasprotnem primeru mora družba na pisne pritožbe odgovoriti na naslednji način.
Podjetje mora, razen če ni z neposredno veljavnim pravnim aktom Evropske unije drugače določeno, podati vsebinski in preverljivi odgovor ter sprejeti ustrezne ukrepe za obveščanje potrošnika o tem v tridesetih dneh od prejema pisne pritožbe. V primeru zavrnitve reklamacije mora podjetje pisno obvestiti potrošnika preko organa ali organa za alternativno reševanje sporov, ki lahko uvede postopek glede na naravo reklamacije. Te informacije morajo vključevati tudi lokacijo, telefonske in internetne kontaktne podatke ter poštni naslov pristojnega organa ali organa za alternativno reševanje sporov, ki ustreza kraju prebivališča ali prebivališča potrošnika. Podatki morajo navajati tudi, ali je podjetje podalo splošno izjavo o predložitvi odločitve organa za alternativno reševanje sporov.
Če potrošniškega spora med prodajalcem in potrošnikom ni mogoče rešiti med pogajanji, so potrošniku na voljo naslednja pravna sredstva:

 

Postopki varstva potrošnikov

Pritožbe lahko podate organom za varstvo potrošnikov. Če potrošnik ugotovi kršitev potrošniških pravic, ima pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov, pristojnem po njegovem prebivališču. Po obravnavi pritožbe organ odloči, ali bo izvedel postopek varstva potrošnikov. Primarne naloge varstva potrošnikov opravljajo državne in okrožne oblasti, pristojne za kraj prebivališča potrošnika. Na Madžarskem te naloge opravljajo državne in okrožne vlade, seznam teh organov pa je na voljo tukaj: https://kormanyhivatalok.hu/


V vaši državi se lahko obrnete na naslednji organ za varstvo potrošnikov:

 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Naslov: Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.mg.gov.si

 

Postopek pred arbitražnim svetom

Če zavrnemo vašo pritožbo potrošnika, se imate pravico obrniti na pristojni organ v kraju vašega stalnega prebivališča ali na arbitražno komisijo, ki ste jo navedli v vlogi. Predpogoj za začetek postopka pri arbitraži je, da potrošnik poskuša spor rešiti neposredno z zadevnim podjetjem.
Če potrošnik ne zahteva osebnega zaslišanja, bo razsodišče zaslišanje izvedlo preko spleta, brez osebne prisotnosti, in preko elektronske naprave, ki omogoča hkraten avdio in video prenos (v nadaljevanju: spletna obravnava).
Družba je dolžna sodelovati v arbitražnem postopku, v okviru katerega smo dolžni pravočasno posredovati svoj odgovor na zahtevo arbitraže. Z izjemo uporabe Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES , je družba na ustni obravnavi upravičena skleniti poravnavo in je dolžna zagotoviti udeležbo osebe. Zastopnik družbe, pooblaščen za sklenitev poravnave, se mora udeležiti spletne obravnave prek spleta. Če potrošnik zahteva osebno zaslišanje, se mora pooblaščeni predstavnik podjetja udeležiti vsaj spletnega zaslišanja.
Dodatne informacije o arbitražnih odborih najdete tukaj:

 

Evropski center za reševanje sporov

Naslov:Tomsiceva ulica 6. Ljubljana, 1000
Spletna stran:http://www.ecdr.si/
E-naslov:info@ecdr.si
Telefonska številka: +386 (0) 8 205 65 90

Društvo mediatorjev Slovenije

Naslov:Poljanski nasip 2. Ljubljana, 1000

Spletna stran:https://www.slo-med.si/
E-naslov:drustvo.mediatorjevslo@siol.net
Telefonska številka: +386 31 591 744

Platforma za spletno reševanje sporov

Evropska komisija je odprla spletno mesto, na katerem se lahko potrošniki registrirajo in tako rešijo spore glede spletnega nakupovanja tako, da oddajo vlogo in se tako izognejo sodnim postopkom. Na ta način lahko potrošniki uveljavljajo svoje pravice, ne da bi npr. B. mu je to preprečila razdalja.
Če se želite pritožiti glede izdelka ali storitve, ki ste jo kupili prek spleta, in ne želite nujno iti na sodišče, lahko uporabite spletno reševanje sporov.
Na portalu lahko s trgovcem, zoper katerega ste vložili pritožbo, skupaj izberete organ za reševanje sporov, na katerega se želite obrniti za obravnavo pritožbe.
Platformo za spletno reševanje sporov najdete tukaj: Spletno reševanje sporov | Evropska komisija (europa.eu)

Nepotrošniški arbitražni postopki

Po Zakonu o varstvu potrošnikov se šteje, da pravna oseba, cerkvena pravna oseba, stanovanjska skupnost ali skupno stanovanje, ki deluje izven svoje samostojne poklicne dejavnosti in gospodarske dejavnosti, kupuje, naroča, prejema, uporablja ali zahteva blago ali prejemnike. biti potrošnik za arbitražni postopek komercialnih sporočil ali ponudb v zvezi z blagom.
Odločitev o statusu potrošnika lahko pregleda in preišče arbitražni svet. Poslovnik določajo predpisi razsodišča.

Pravni postopki

Stranka ima pravico uveljavljati svoj zahtevek iz potrošniškega spora na sodišču v okviru civilnega postopka v skladu z zakonom V iz leta 2013 o madžarskem civilnem zakoniku in določbami zakona CXXX iz leta 2016 o zakoniku o civilnem postopku.

Popravek napak pri vnosu podatkov - odgovornost za točnost vnesenih podatkov

Med postopkom naročanja in pred zaključkom naročila lahko vnesene podatke kadarkoli spremenite (s klikom na gumb "Nazaj na" v brskalniku se vam odpre prejšnja stran, da lahko vnesene podatke popravite, tudi če ste že prešli na Naslednja stran) .
Upoštevajte, da ste odgovorni za točnost podatkov, ki jih vnesete, saj bodo izdelki zaračunani in dostavljeni na podlagi podatkov, ki jih navedete.
Upoštevajte tudi, da lahko napačno vnesen e-poštni naslov ali izčrpanost prostora za shranjevanje v poštnem predalu povzroči nedostavo potrditve in sklenitev pogodbe. Če je kupec zaključil naročilo in odkrije napako v posredovanih podatkih, mora v najkrajšem možnem času sprožiti spremembo predmetnega naročila. Kupec lahko svojo namero o spremembi nepravilnega naročila sporoči po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila ali po telefonu.

Uporaba spletne strani

Nakup ne zahteva registracije.

1. Izbor izdelka in informacije o njegovih bistvenih značilnostih

Na spletni strani podajamo informacije o bistvenih značilnostih blaga, ki so na voljo za nakup, v opisih, ki spremljajo vsak izdelek.

S klikom na kategorije izdelkov na spletni strani lahko izberete želeno družino izdelkov in nato posamezne izdelke znotraj nje. S klikom na posamezne izdelke si lahko ogledate fotografijo izdelka, številko artikla, opis in ceno.

Opomba: Fotografije izdelkov so zgolj simbolične in zato morda ne odražajo vedno natančno dejanskega videza izdelka. Barva, velikost in material kupljenih izdelkov se lahko razlikujejo od prikazanega na slikah.

Pri nakupu morate plačati ceno, navedeno na spletni strani.

2. Dodajanje izdelkov v košarico

Ko izberete izdelek, lahko izdelke v želeni količini dodate v košarico tako, da kliknete gumb "Dodaj v košarico", pri čemer ne prevzemate obveznosti nakupa ali plačila, saj dodajanje izdelkov v košarico ni ponudba. Priporočamo, da izdelke dodate v košarico tudi takrat, ko še niste prepričani, ali želite določene izdelke kupiti ali ne, saj boste tako dobili pregled nad izdelki, ki ste jih izbrali, in jih lahko z enim klikom na zaslonu prikažete in primerjate. Vsebino košarice lahko spreminjate do zaključka naročila - do klikanja na gumb "Potrdi naročilo" - prosto, tj. lahko poljubno odstranite izdelke iz košarice, dodate dodatne izdelke v košarico ali spremenite količino izdelkov.

3. Pregled košarice

Med uporabo spletne strani lahko vsebino svoje košarice kadarkoli preverite tako, da kliknete gumb "Voziček" na vrhu strani. Tako imate možnost, da odstranite izdelke iz košarice ali spremenite želeno količino. Ko kliknete gumb "Spreminja", vam sistem prikaže informacije, ki ustrezajo vašim spremenjenim podatkom, vključno s cenami izdelkov, ki ste jih dodali v košarico. Če ne želite izbrati dodatnih izdelkov, lahko nakup nadaljujete tako, da kliknete gumb "Naroči".

4. Podajanje podatkov o stranki

Ko kliknete gumb "Naroči", vas najprej vprašajo, ali ste nov ali obstoječi kupec. Če ste nov kupec, lahko izberete, ali se želite registrirati in nadaljevati s nakupovanjem ali pa želite nadaljevati s nakupovanjem brez registracije, če kliknete ustrezni gumb. Če ste že obstoječi kupec in ste se pri nas registrirali, se lahko tudi prek tega vmesnika na naši spletni strani prijavite in nadaljujete s svojim nakupovanjem. Nato vas prosijo, da vnesete podatke o stranki. V polje "Kontaktni podatki" lahko vnesete svoj e-naslov, ime in telefonsko številko ter navedete, ali nakupujete kot podjetje ali kot zasebna oseba. V polje "Naslov za račun" vnesite naslov, na katerega bo izdan račun. Če kupujete kot podjetje, lahko tukaj navedete tudi svojo davčno številko ali številko za DDV EU. V naslednjem polju "Podatki o dostavi" sistem samodejno shrani podatke, ki ste jih vnesli v "Naslov za račun". Če želite paket poslati na drug naslov kot na računu naveden naslov, počistite polje, da vnesete pravilen naslov za dostavo.

5. Pregled vašega naročila

Ko ste izpolnili zgoraj navedena polja, kliknite gumb "Naprej", da dostopite do strani "Dostava in plačilo". Tu lahko izberete želeno način dostave (odvisno od naslova dostave lahko izberete eno ali več možnosti) in način plačila. Na tej strani lahko v polje "Koda kupona" na desni strani zaslona vnesete kodo, če imate kupon za popust. Če želite kaj spremeniti, kliknite gumb "Nazaj", da se vrnete na stran "Košarica", kjer lahko urejate vse prej vnesene podatke. Če ni potrebno nobeno spremembo, kliknite "Naprej", da pridete do strani pregleda. Tu boste videli povzetek informacij, ki ste jih predhodno vnesli, kot so vsebina vaše košarice, vaši kontaktni, računski in dostavni podatki, znesek, ki ste ga plačali (te podatke tukaj ne morete spremeniti, razen če kliknete "Nazaj") in izbrani načini dostave in plačila. Na desni strani lahko v polje "Opomba" vnesete dodatne informacije, ki jih mora vedeti dostavljalec ob dostavi paketa, na primer ime zvonca, želen čas dostave itd. Če je vse pravilno, kliknite gumb "Potrdi naročilo", da posredujete naročilo naši trgovini, ki bo nato začela izpolnjevati naročilo.

 

 

Pravica do odstopa

Informacije o pravici do umika, ki pripada potrošniškim strankam

V skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta je za potrošnika številčena le fizična oseba, ki deluje zunaj okvira svojega poklica, posla ali dejavnosti, zato pravne osebe ne morejo uveljavljati pravice do umika brez utemeljenega razloga!

Potrošnik ima pravico do umika brez utemeljitve v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi kupne pogodbe, sklenjene med potrošnikom in trgovcem, lahko potrošnik uveljavlja pravico do umika v štirinajstih (14) koledarskih dneh. 14-dnevno obdobje se začne teči od dne, ko potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik (razen prevoznika), prevzame naročene izdelke. Če kupna pogodba vključuje več predmetov, ki jih je treba dostaviti ločeno, se štirinajst (14) koledarskih dni šteje od dneva prejema zadnjega predmeta. Določbe v tem dokumentu ne vplivajo na pravico potrošnika, da uveljavlja pravico do umika, kot je določeno v tem odstavku, med dnem sklenitve pogodbe in dnem prejema blaga. Če je potrošnik ponudil sklenitev pogodbe, ima potrošnik pravico umakniti ponudbo pred sklenitvijo pogodbe, kar prekine zavezujočo naravo ponudbe za sklenitev pogodbe. Potrošnik lahko pravico do umika uveljavlja s svojo jasno izjavo ali z uporabo obrazca za umik, ki je na voljo na spletni strani.

Veljavnost potrošnikove izjave o umiku

Pravico do umika se šteje za uveljavljeno v roku, če potrošnik pošlje svojo izjavo v navedenem 14-dnevnem obdobju. V primeru pisnega umika ali preklica je dovolj poslati izjavo o umiku ali preklicu v roku. Na potrošnika je, da dokaže, da je pravico do umika uveljavil v skladu s to določbo. Po prejemu potrošnikove izjave o umiku je prodajalec dolžan potrditi prejeto elektronsko.

Obveznosti prodajalca v primeru umika potrošnika

Obveznost povračila prodajalca

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, mora prodajalec vrniti celoten znesek, ki ga je potrošnik plačal kot plačilo, v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema obvestila o umiku, vključno z morebitnimi stroški, nastalimi v zvezi s izvedbo, vključno s stroški dostave. Upoštevajte, da se ta določba ne nanaša na dodatne stroške, ki nastanejo zaradi izbire načina dostave, drugačnega od najcenejšega standardnega načina dostave.

Način izpolnitve obveznosti vračila

V primeru umika ali preklica v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta mora prodajalec vrniti znesek, ki ga dolguje potrošniku, na enak način kot plačilna metoda, ki jo je uporabil potrošnik. Ob izrecnem soglasju potrošnika lahko prodajalec za vračilo uporabi drug način plačila, vendar potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov. Prodajalec ni odgovoren za morebitno zamudo zaradi podaje napačnega ali netočnega bančnega računa ali poštne številke s strani potrošnika.

Dodatni stroški

Če potrošnik izrecno izbere način dostave, ki je drugačen od najcenejšega standardnega načina dostave, prodajalec ni dolžan povrniti nobenih dodatnih stroškov, nastalih zaradi tega. V takšnih primerih naša obveznost povračila ostaja omejena na določene splošne stroške dostave.

Pravica zadržanja

Prodajalec si lahko zadrži znesek, ki pripada potrošniku, dokler potrošnik ne vrne blaga ali nedvoumno ne dokaže, da ga je vrnil. Upošteva se prejšnji datum. Plačila po povzetju ali pošiljk z odkupnino ne moremo sprejeti.

Obveznosti potrošnika v primeru umika ali preklica

Vračilo blaga

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu s Smernico 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, je dolžan blago vrniti takoj, vendar najpozneje v štirinajstih (14) dneh od obvestila o umiku, bodisi s pošiljanjem nazaj bodisi z izročitvijo prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga. Vračilo se šteje za opravljeno v roku, če potrošnik blago pošlje pred potekom roka.

Nosilec neposrednih stroškov vračila blaga

Potrošnik nosi neposredne stroške vračila blaga. Blago je treba vrniti na naslov, dogovorjen s prodajalcem. Upoštevajte, da ne moremo sprejeti blaga, ki je vrnjeno po povzetju ali s plačilom poštnine.

Odgovornost potrošnika za zmanjšanje vrednosti

Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga zaradi ravnanja onkraj tistega, kar je potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja. Če po ustrezni zakonodaji pravica do umika ni mogoča ali jo je mogoče uveljavljati le pod določenimi pogoji, kupec nima pravice uporabiti izdelka za preizkusne namene. Prodajalec obvešča potrošnika, da izdelki, na katere se pravica do umika ne more uveljavljati (npr. lahko pokvarljivi izdelki), niso naprodaj na spletni strani.

Obvestilo o zasebnosti
Izjava o varstvu podatkov

Weisson Ltd. ("Ponudnik storitev" ali "Upravljavec podatkov") urejajo naslednji podatki.
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN Informacije SVETA.
Ta izjava o zasebnosti ureja obdelavo podatkov na naslednjih spletnih mestih:
Informacije o upravljanju podatkov so na voljo na naslednji strani: povezava
Spremembe prospekta bodo začele veljati po objavi na zgornjem naslovu.
Upravljavec podatkov in kontaktni podatki:
Naslov: Weisson Kft.
Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
Elektronski naslov: info@sportlampa.com
Telefonska številka: +36 20 460 36 47
Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov:
Ime: Máté Fehér
Registriran sedež: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.
Elektronski naslov: info@sportlampa.com
Telefonska številka: +36 20 460 36 47
Opredelitve pojmov
"Osebni podatki" pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"); identificirati fizično osebo, ki neposredno ali posredno, zlasti z identifikatorjem, kot so ime, številka, lokacija, spletni identifikator ali en ali več dejavnikov v zvezi s fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto naravno prepoznavna oseba;
"Obdelava" pomeni vsako operacijo ali niz operacij, ki vključujejo osebne podatke ali datoteke, bodisi avtomatizirane ali neavtomatizirane, kot so zbiranje, beleženje, sistematizacija, razvrščanje, shranjevanje, preoblikovanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, komunikacija, prenos, distribucijo ali drugo uskladitev ali medsebojno povezavo, omejitev, izbris ali uničenje;
"Upravljavec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in načine obdelave določa zakonodaja Unije ali države članice, lahko upravljavec ali posebna merila za imenovanje upravljavca določijo tudi zakonodaja Unije ali države članice;

"Obdelovalec" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke;
"Prejemnik" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Javni organi, ki imajo lahko dostop do osebnih podatkov v okviru posamezne preiskave v skladu z zakonodajo Unije ali držav članic, se ne štejejo za prejemnike; obdelava takih podatkov s strani teh javnih organov mora biti v skladu z ustreznimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave;
"Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki" pomeni prostovoljno, posebno in dobro obveščeno ter nedvoumno izjavo o nameri posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da s privolitvijo ali nedvoumno izjavo o potrditvi privoli v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
"Incident s kršitvijo podatkov" pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, ki so bili posredovani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

Osebne informacije:
izvaja se zakonito, pošteno in pregledno za zadevno osebo ("zakonitost, poštenost in preglednost");
zbrane samo za določene, izrecne in zakonite namene in se ne obravnavajo na način, ki je nezdružljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava za namene podatkov za arhiviranje v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskave ali za statistične namene ("omejitev namena") se ne šteje za nezdružljivo s prvotnim namenom v skladu s členom 89 (1);
morajo biti sorazmerni in ustrezni za namene obdelave podatkov ter omejeni na potrebno ("shranjevanje podatkov");
mora biti točen in po potrebi posodobljen; treba je sprejeti vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se osebni podatki, ki so netočni za namene obdelave, takoj izbrišejo ali odpravijo ("točnost");
hranijo se v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ne dlje, kot je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo. Osebni podatki se lahko hranijo dlje časa le, če se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu s členom 89 (1) za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstvene in zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene, v skladu s tem Uredba. ob upoštevanju uvedbe ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito njihovih svoboščin ("omejena zmogljivost skladiščenja");
bodo obravnavani tako, da se z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi zagotovi ustrezna varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo osebnih podatkov ("integriteta in zaupnost").

Skrbnik je odgovoren za skladnost z zgoraj navedenim in m 

ad dokaz ("odgovornost").

Upravljanje podatkov
Upravljanje podatkov, povezanih z delovanjem spletne trgovine.
Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Uporabniško ime: identifikacija, dovoljenje za registracijo. Zagotavlja varen dostop do uporabniškega računa.
Priimek in ime: Potrebno za stik, nakup in pravilno izdajanje računov.
E -poštni naslov: Učinkoviteje vzdržujte stike, usklajujte obračunavanje ali vprašanja glede dostave.
Ime in naslov izdajanja računov: Izdaja ustreznega računa, pa tudi oblikovanje pogodbe, določitev njene vsebine, prilagoditev, spremljanje njene uspešnosti, fakturiranje provizij, ki iz tega izhajajo, in uveljavljanje povezanih terjatev.
Ime in naslov za dostavo: Dovoli dostavo na dom.
Datum nakupa / registracije: Izvedite tehnično operacijo.
Naslov IP ob nakupu / registraciji: Izvedite tehnično operacijo.
Vaše uporabniško ime ali e -poštni naslov morda ne vsebujeta osebnih podatkov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani registrirane / kupci na spletni strani spletne trgovine.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: Takoj z izbrisom registracije. Razen računovodskih dokumentov, ker je treba te podatke hraniti 8 let v skladu z oddelkom 169 (2) Zakona C iz leta 2000 o računovodstvu.
Računovodski dokument (vključno z računi glavne knjige, analitičnimi in podrobnimi evidencami), ki neposredno in posredno podpira računovodske evidence, je treba hraniti v čitljivi obliki najmanj 8 let in jih je mogoče izterjati iz računovodskih evidenc. Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in
lahko ugovarja obdelavi takih osebnih podatkov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do prenosljivosti podatkov in kadar koli umakne privolitev.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov, protesta proti obdelavi podatkov na naslednje načine:

po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov info@sportlampa.com,
po telefonu +3620 460 36 47.
Pravna podlaga za upravljanje podatkov:
Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) A), Infotv. § 5 odstavek 1,
Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon (v nadaljevanju: Elkerjev zakon) 13 / A. § ​​(3):
Ponudnik storitev lahko za opravljanje storitve obdeluje osebne podatke, ki so tehnično potrebni za opravljanje storitve. Če so drugi pogoji enaki, mora ponudnik storitev izbrati in v vseh primerih uporabiti sredstva, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitve informacijske družbe, tako da se osebni podatki obdelujejo le, če je to potrebno za opravljanje storitve in druge namene, navedene v tem Zakon. nujno, vendar v tem primeru le v obsegu in za čas, ki je nujno potreben.
Člen 6 (1) (a) C) v primeru računa v skladu z računovodskimi pravili.
Obveščamo vas, da je upravljanje podatkov
• z vašim soglasjem.
• je dolžan posredovati osebne podatke, da lahko izpolnimo vaše naročilo.
• Če ne posredujete podatkov, ne boste mogli obdelati vašega naročila.
• Rabljeni procesorji AnchorData
Transport
Dejavnosti obdelave podatkov: Dostava blaga, transport
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
GLS Hungary Kft
H-1239 Budimpešta, Ócsai út 1-3.
Telefon: + 3630 / 458-6000
Dejstvo o upravljanju podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime za dostavo, naslov za dostavo, telefonska številka, e-poštni naslov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo dostavo na dom.
Namen upravljanja podatkov: Dostava naročenega izdelka na dom.
Čas upravljanja podatkov, rok za brisanje podatkov: traja do konca dostave na dom.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje uporabnika, člen 6 (1) (a) A), Infotv. Oddelek 5 (1).
Plačilo preko interneta
Dejavnosti obdelave podatkov: spletno plačilo
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Faks: (+3626) 501259
Dejstvo o upravljanju podatkov, obseg upravljanih podatkov: ime računa, naslov za izstavitev računa, e-poštni naslov.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki zahtevajo spletni nakup.
Namen upravljanja podatkov: Spremljanje goljufij za spremljanje spletnih plačil, potrditev transakcij in zaščito uporabnikov.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov: traja do plačila na spletu.
Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 (1), člen 6 (1) (a) A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).
Ponudnik gostovanja
Dejavnosti obdelave podatkov: Storitve gostovanja
Ime in kontaktni podatki obdelovalca podatkov:
Rackhost Zrt.
Storitve za stranke: +36 1 445 1200
Tehnična služba: +36 1 445 1204
Faks: +36 1445 

1201
Elektronski naslov: info@rackhost.hu
Spletno mesto: www.rackhost.hu
Dejstvo upravljanja podatkov, obseg obdelanih podatkov: Vsi osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki uporabljajo spletno mesto.
Namen upravljanja podatkov: Omogočiti dostop do spletnega mesta in njegovo pravilno delovanje.
Čas obdelave podatkov, obdobje izbrisa podatkov: Obdelava podatkov traja do prenehanja pogodbe med upravljavcem podatkov in ponudnikom gostovanja ali do zahteve posameznika za izbris iz ponudnika gostovanja.
Pravna podlaga obdelave podatkov: privolitev uporabnika, Infotv. Oddelek 5 (1), člen 6 (1) (a) A) in Zakon CVIII iz leta 2001 o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon 13 / A. § ​​(3).
Upravljanje piškotkov
Piškotki za spletno trgovino so tako imenovana "gesla za seje, zaščitene z geslom", "piškotki za nakupovalno košarico" in "varnostni piškotki", za uporabo katerih ni potrebno predhodno soglasje vpletenih strani.
Dejstvo upravljanja podatkov, obseg upravljanih podatkov: edinstvena identifikacijska številka, datumi, časi
Zainteresirane strani: Vse zainteresirane strani, ki obiščejo spletno stran.
Namen upravljanja podatkov: Za identifikacijo uporabnikov zabeležite »nakupovalni voziček« in sledite obiskovalcem.
Čas upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov:
Vrsta piškotka
Pravna podlaga za upravljanje podatkov
Obdelava podatkov
Operater gostovanja
Sejni piškotek
2001 CVIII o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe. Zakon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Pomembno: obdobje do konca seje za obiskovalce
connect.sid

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov: Upravljavec podatkov ne obdeluje osebnih podatkov z uporabo piškotkov.

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, povezane z upravljanjem podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost brisanja piškotkov v meniju Orodja / Nastavitve brskalnika, običajno v nastavitvah postavke Zasebnost.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni potrebno, če je edini namen uporabe piškotkov prenos komunikacij prek elektronskega komunikacijskega omrežja ali zagotavljanje storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik posebej zahteva.

Google AdWords sledenje konverzijam

Upravitelj podatkov uporablja spletni oglaševalski program, imenovan "Google AdWords", in uporablja Googlovo storitev za sledenje konverzijam. Google sledenje konverzijam je analitična storitev, ki jo ponuja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; "Google").

Ko uporabnik vstopi na spletno mesto z Googlovim oglasom, se v njegov računalnik namesti piškotek za sledenje konverzijam. Ti piškotki imajo omejeno veljavnost in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, zato jih uporabnik ne more identificirati.

Ko uporabnik brska po določenih straneh na spletnem mestu in piškotek še ni potekel,
Google in upravljavec podatkov bosta videla, da je uporabnik kliknil oglas.

Vsaka stranka programa Google AdWords prejme drugačen piškotek, zato mu ni mogoče slediti na spletnem mestu stranke AdWords.

Podatki, pridobljeni s piškotki za sledenje konverzijam, se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij za stranke, ki se odločijo za sledenje konverzijam AdWords. To bo strankam omogočilo vpogled v število uporabnikov, ki so kliknili vaš oglas in bili preusmerjeni na stran z oznako za sledenje konverzijam. Nimajo pa dostopa do informacij, ki bi lahko identificirale katerega koli uporabnika.

Če ne želite sodelovati pri sledenju konverzijam, se lahko odjavite tako, da v svojem brskalniku onemogočite možnost nastavitve piškotkov. Potem ne boste vključeni v statistiko sledenja konverzijam.

Za več informacij in Googlovo izjavo o zasebnosti obiščite www.google.de/policies/privacy/
Uporabite Google Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). ("Google"). Google Analytics uporablja tako imenovane "piškotke", ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, da pomagajo spletnemu mestu analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto.

Podatki, ki jih piškotek ustvari o spletnem mestu, ki ga uporablja uporabnik, so običajno shranjeni in shranjeni na Googlovem strežniku v ZDA. Z aktiviranjem anonimizacije IP na Googlovi spletni strani bo skrajšal IP naslov uporabnika v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Celoten naslov IP bo v izjemnih primerih prenesen in okrnjen le na Googlov strežnik v ZDA. Na zahtevo upravljavca spletnega mesta bo Google te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta za upravljavce spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.

V Googlu Analytics se naslov IP, ki ga posreduje uporabnikov brskalnik, ne ujema z drugimi Googlovimi podatki. Uporabnik lahko prepreči shranjevanje piškotkov z ustreznimi nastavitvami svojega brskalnika, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne bodo vse funkcije te spletne strani v celoti delujoče. 

stopinj. Googlu lahko preprečite tudi zbiranje in obdelavo vaših podatkov o vaši uporabi spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP) s piškotki, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi.

Glasilo, dejavnost DM

Zakon XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarskega oglaševanja. V skladu s 6. členom zakona se lahko uporabnik vnaprej dogovori in se izrecno obrne na ponudnika storitev s svojimi oglaševalskimi ponudbami in drugimi elementi glede kontaktnih podatkov, navedenih med registracijo.
Poleg tega lahko kupec glede na določbe tega prospekta privoli v to, da ponudnik storitev obravnava osebne podatke, potrebne za pošiljanje oglaševalskih ponudb.
Ponudnik storitev ne pošilja nenaročenih oglasnih sporočil, uporabnik pa se lahko brez omejitev in utemeljitev odpove brezplačnemu prejemanju ponudb. V tem primeru bo ponudnik storitev izbrisal vse svoje osebne podatke - potrebne za pošiljanje oglasnih sporočil - iz svojega registra in z drugimi uporabniškimi ponudbami ne bo stopil v stik. Uporabnik se lahko odjavi od oglasov s klikom na povezavo v sporočilu.
Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Ime, e-poštni naslov.
Identifikacija, ki vam omogoča, da se naročite na glasilo.
Datum naročnine
Izvedite tehnično operacijo.
IP naslov v času naročnine
Izvedite tehnično operacijo.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki so naročeni na glasilo.

Namen upravljanja podatkov: pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošta, sms, potisna sporočila), ki vsebujejo oglase posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za posredovanje informacij o trenutnih informacijah, izdelkih, promocijah, novih funkcijah itd. Obdobje upravljanja podatkov, rok za izbris podatkov : upravljanje podatkov traja do preklica privolitve, torej do odjave.

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov v zvezi z obdelavo podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od upravljavca zahteva dostop do dostopa, popravljanje, brisanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, in lahko ugovarja obdelavi teh osebnih podatkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do prenosljivosti podatkov in umakniti svoje osebne podatke. ali njeno privolitev kadar koli.

Dostop, brisanje, spreminjanje ali omejevanje obdelave osebnih podatkov, prenosljivost podatkov, protest proti obdelavi podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, sproži na naslednje načine:
po pošti na naslovu Budakalász 2011, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
po telefonu +36 20 460 36 47a.

Zadevna oseba se lahko kadar koli brezplačno odjavi od glasila.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) A), Infotv. § 5 odstavek 1 zakona XLVIII iz leta 2008 o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah gospodarske oglaševalske dejavnosti. § 6, odstavek 5 zakona:

Oglaševalec, ponudnik oglaševalskih storitev ali oglaševalec vodi evidenco osebnih podatkov oseb, ki so jim podale izjavo, v obsegu, ki je določen v privolitvi. Podatki, ki jih vsebuje ta register o prejemniku oglasa, se lahko obdelujejo le v skladu z izjavo o soglasju, dokler se ne naložijo, tretjim osebam pa se lahko posredujejo le s predhodnim soglasjem zadevne osebe.

Obveščamo vas, da upravljanje podatkov temelji na vašem soglasju. Če želite od nas prejemati novice, morate posredovati osebne podatke. Če ne posredujete informacij, ne boste mogli poslati novic.

Obravnavanje pritožb

Dejansko zbiranje podatkov, obseg obdelanih podatkov in namen upravljanja podatkov:

Osebni podatki
Namen upravljanja podatkov
Priimek in ime
Identifikacija, kontakt.
Email naslov
Ime in naslov računa

Identifikacija, reševanje ugovorov glede kakovosti, vprašanj in težav, povezanih z naročenimi izdelki.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki se pritožujejo nad spletno stranjo spletne trgovine in se pritožujejo glede kakovosti.

Čas obdelave podatkov, rok za izbris podatkov: Kopija zapisnika, prepis in odgovor na ugovor iz Zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov. Zakon 17 / A. § ​​(7) se hrani 5 let.

Identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, prejemnikov osebnih podatkov: Osebne podatke lahko obdeluje prodajno in tržno osebje upravljavca podatkov ob upoštevanju zgornjih načel.

Opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva dostop, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki zadevajo njega, in lahko ugovarja obdelavi takih osebnih podatkov, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do prenosljivosti podatkov in kadar koli umaknete privolitev.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko sproži dostop do izbrisa, spremembe ali omejitve obdelave osebnih podatkov, prenosljivosti podatkov za 

preizkusite obdelavo podatkov na naslednje načine:
po pošti na naslov 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
po elektronski pošti na e-poštni naslov info@sportlampa.com,
po telefonu na 06 20 460 36 47a.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, člen 6 (1) (a) C), Infotv. § 5 (1) in Zakon o varstvu potrošnikov CLV iz leta 1997. Zakon 17 / A. § ​​(7).
Obveščamo vas, da:
• posredovanje osebnih podatkov temelji na pogodbeni obveznosti.
• obdelava osebnih podatkov je predpogoj za sklenitev pogodbe.
• je dolžan posredovati osebne podatke, da bomo lahko obravnavali vašo pritožbo.
• Če ne posredujete podatkov, ne bomo mogli obdelati vaše pritožbe.
Socialna omrežja

Dejansko zbiranje podatkov, obseg upravljanih podatkov: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd. Registrirano ime na spletnih mestih za družabna omrežja in slika javnega profila uporabnika.

Zainteresirane strani: Vsi deležniki, ki so se registrirali na družbenih omrežjih Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram itd.

Namen zbiranja podatkov: Skupna raba ali »všečkanje« določenih družbenih elementov, izdelkov, promocij ali samega spletnega mesta na spletnih mestih v družabnih medijih.

Čas obdelave podatkov, rok za izbris podatkov, identiteta potencialnih upravljavcev podatkov, pooblaščenih za dostop do podatkov, in opis pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, povezani z obdelavo podatkov: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko ugotovi vir podatkov, njihovo obdelavo, upravljanje podatkov se izvaja na upravljanje podatkov družbenih omrežij, pa tudi možnost brisanja in urejanja podatkov ureja dano spletno mesto družbenega omrežja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov: prostovoljno soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na obdelavo njegovih osebnih podatkov na družbenih omrežjih.

Odnosi s strankami in drugo upravljanje podatkov

Če ima upravljavec podatkov kakršna koli vprašanja ali težave pri uporabi naših storitev upravljanja podatkov, se lahko obrne na upravljavca podatkov na načine, navedene na spletnem mestu (telefon, e-pošta, družabna omrežja itd.).

Upravljavec podatkov za dohodna e-poštna sporočila, sporočila, telefon, Facebook itd. Posredovane podatke skupaj z imenom in e-poštnim naslovom zainteresirane strani ter drugimi prostovoljno posredovanimi osebnimi podatki izbriše najpozneje 2 leti po sporočilu.

Informacije o obdelavi podatkov, ki niso navedene v tem prospektu, bodo posredovane v času zbiranja podatkov.

Na izredni uradni zahtevi ali v primeru zahteve drugim organom na podlagi dovoljenja zakonodaje je ponudnik storitev dolžan posredovati informacije, sporočati in posredovati podatke ter dati na voljo dokumente.

V takih primerih ponudnik storitev prosilcu posreduje osebne podatke le v obsegu in v obsegu, ki je nujno potreben za namen prijave, pod pogojem, da navede natančen namen in obseg podatkov.
Pravica dostopa

Imate pravico do povratnih informacij upravljavca o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in če do take obdelave pride, imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in podatkov, navedenih v Uredbi.
Pravica do popravka

Imate pravico, da na zahtevo upravljavca podatkov brez nepotrebnega odlašanja popravite netočne osebne podatke v zvezi z njim. V zvezi z namenom obdelave podatkov imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, med drugim z dodatno izjavo.

Pravica do preklica

Imate pravico, da na zahtevo skrbnika brez nepotrebnega odlašanja izbrišete osebne podatke v zvezi z njim, administrator pa je pod določenimi pogoji dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati vaše osebne podatke.

Pravica do pozabe podatkov

Če je skrbnik razkril osebne podatke in jih mora izbrisati, bo sprejel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, da obvesti administratorja, da ste zahtevali osebne podatke. brisanje povezav ali kopij ali dvojnikov teh osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Na zahtevo skrbnika imate pravico omejiti obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Izpodbijali ste točnost vaših osebnih podatkov; v tem primeru omejitev velja za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in nasprotujete brisanju podatkov ter namesto tega zahtevate omejitve njihove uporabe;
• upravljavec podatkov ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave podatkov, vendar od njih zahtevate uveljavljanje, uveljavljanje ali zaščito pravnih zahtevkov;
• ste nasprotovali obdelavi podatkov; v tem primeru omejitev velja, dokler se ne ugotovi, ali imajo upravičeni skrbniški razlogi prednost pred vašimi zakonitimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov
Imate pravico do prejema osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, posredovanih upravljavcu podatkov v strukturirani, široko uporabljani strojno berljivi obliki, in jih posredovati drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi vam to preprečil upravljavec podatkov, ki mu je posredoval osebne podatke podatkov. .
Pravica do ugovora

Imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno s profiliranjem na podlagi zgornjih določb, iz razlogov, povezanih z vašim položajem.

Ugovor v 

v primeru neposredne pridobitve podjetja

Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega pridobivanja podjetja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov v ta namen, vključno s profiliranjem, kar zadeva neposredno pridobitev podjetja. Če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namen neposrednega pridobivanja podjetja, osebnih podatkov v ta namen ni več mogoče obdelati.

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Imate pravico, da niste predmet odločitve, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi podatkov, vključno s profiliranjem, kar bi nanjo imelo pravni ali podoben učinek.
Prejšnji odstavek se ne uporablja, če odločba:
• potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem podatkov;
• dovolite zakonodajo EU ali držav članic, ki velja za skrbnike, ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito vaših pravic in svoboščin ter zakonitih interesov; obsedenost
• Na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Rok za dogodek

Skrbnik vas bo nemudoma, vsekakor pa v roku enega meseca po prejemu zahteve obvestil o ukrepih, sprejetih na podlagi zgornjih zahtev.

Po potrebi se lahko podaljša za 2 meseca. Upravljavec podatkov vas bo v roku enega meseca po prejemu zahteve obvestil o podaljšanju roka in navedel razloge za zamudo.

Če skrbnik ne posreduje na vašo zahtevo, vas bo nemudoma, vendar najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve, obvestil o razlogih za neukrepanje in da se lahko pritožite pri nadzornem organu ter vložite sodno pritožbo .
Varnost upravljanja podatkov

Upravljavec in obdelovalec sprejmeta ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za upoštevanje stanja znanosti in tehnologije ter stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave ter različnih verjetnosti in resnosti tveganj za posameznike 'pravice in svoboščine. zagotoviti raven varnosti podatkov, sorazmerno s stopnjo tveganja, med drugim med drugim:
• psevdonimizacija in šifriranje osebnih podatkov;
• zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev, ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov;
• v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta zmožnost pravočasnega obnovitve dostopa in razpoložljivosti osebnih podatkov;
• postopek za redno testiranje, vrednotenje in vrednotenje učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov, sprejetih za zagotovitev varnosti obdelave podatkov.
Obveščanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu zaradi varstva podatkov

Če obstaja verjetnost, da bo incident zaradi varstva podatkov predstavljal visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec o nepotrebnem odlašanju nemudoma obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Podatki, posredovani posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, morajo jasno in razumljivo opisati naravo incidenta varstva podatkov ter ime in kontaktne podatke pooblaščenca za varstvo podatkov ali druge kontaktne osebe, ki posreduje dodatne informacije; treba je opisati verjetne posledice incidenta varstva podatkov; opiše ukrepe, ki jih je sprejel ali načrtoval upravljavec za odpravo incidenta varstva podatkov, vključno z vsemi ukrepi za ublažitev negativnih posledic incidenta varstva podatkov.

Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni treba obvestiti, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:
• je upravljavec uvedel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe in ti ukrepi so bili uporabljeni za podatke, na katere vpliva incident zaradi varstva podatkov, zlasti tiste ukrepe, kot je uporaba šifriranja, ki osebam, ki niso pooblaščene, onemogočajo dostop do osebnih podatkov podatki za razumevanje podatkov; podatki;
• je upravljavec po incidentu z varstvom podatkov sprejel nadaljnje ukrepe, s katerimi je zagotovil, da ni verjetno, da bi obstajalo visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;
• Informacije bi zahtevale nesorazmeren trud. V takih primerih je treba posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestiti z javno dostopnimi informacijami ali pa se sprejmejo podobni ukrepi, da se zagotovi, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščen na enako učinkovit način.
Če upravljavec podatkov še ni obvestil posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o incidentu zaradi varstva podatkov, lahko nadzorni organ po oceni, ali je pri incidentu zaradi varstva podatkov verjetno veliko tveganje, odredi, da se o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Poročanje o incidentu zaradi varstva podatkov pristojnemu organu

Upravljavec poroča o incidentu zaradi varstva podatkov nadzornemu organu, pristojnemu v skladu s členom 55, brez nepotrebnega odlašanja in, če je mogoče, najkasneje v 72 urah po tem, ko je izvedel za incident z varstvom podatkov, razen če bi incident zaradi varstva podatkov lahko ogrozil pravice posamezniki. in njegovo svobodo. Če obvestilo ni poslano v 72 urah, je treba navesti razloge za zamudo.


Možnost vložitve pritožbe

Pritožbe zaradi možne kršitve obveznosti upravljavca podatkov se lahko vložijo pri nacionalnem uradu za varstvo podatkov in svobodo informacij:
Nacionalni urad za varstvo podatkov in svobodo informacij
1125 Budimpešta, avenija Szilágyi Erzsébet 22 / C.
Poštni naslov: 1530 Budimpešta, nabiralnik: 5.
Telefon: + 36-1-391-1400
Faks: + 36-1-391-1410
Elektronski naslov: ugyfelszolgalat@naih.hu
Zaključne opombe

Pri pripravi prospekta smo upoštevati naslednjo zakonodajo:
O varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov) UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN EVROPSKEGA PARLAMENTNEGA SVETA aprila 2016 27.)
• 2011 CXII. Zakon - o pravici odločanja o informacijah in svobodi obveščanja (v nadaljevanju Infotv.)
• Zakon CVIII iz leta 2001 - o nekaterih vprašanjih storitev elektronskega poslovanja in storitev, povezanih z informacijsko družbo (zlasti § 13 / A)
• Zakon XLVII iz leta 2008 o prepovedi nepoštenih poslovnih praks med podjetji in potrošniki;
• Zakon XLVIII iz leta 2008 - o osnovnih pogojih in nekaterih omejitvah komercialnega oglaševanja (zlasti § 6)
• 2005 XC. Zakon o elektronski svobodi obveščanja
• Zakon C iz leta 2003 o elektronskih komunikacijah (zlasti § 155)
• 16./2011. Mnenje o priporočilu EASA / IAB o najboljših praksah spletnega vedenjskega oglaševanja
• Priporočila nacionalnega organa za varstvo podatkov in svobode obveščanja o zahtevah glede varstva podatkov za predhodne informacije
• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 46